ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՊԵՐԼԻՆ ԱՅՑԵԼԵԼԷ ՎԵՐՋ ԱՅՍՕՐ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Պեր­լի­նի մէջ։ Ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք-Վալ­թէր Շթայն­մա­յէ­րի կող­մէ, ո­րուն հրա­ւէ­րով կա­յա­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան տե­սակ­ցե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի, Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րով ա­ւագ խորհր­դա­կան Քրիս­տոֆ Հոյս­կէ­նի հետ։ Բաց աս­տի, ան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիա-Հա­յաս­տան ֆո­րու­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Հարկ է նշել, որ այս ֆո­րու­մը կը գլխա­ւո­րուի Պուն­տես­տա­կի ե­րես­փո­խան­նե­րէն Ալ­պէրթ Վայ­լէ­րի կող­մէ։

Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Պերլ­ի­նի շփում­նե­րուն ըն­թաց­քին Նալ­պան­տեան խօ­սա­կից­նե­րուն հետ շօ­շա­փեց ինչ­պէս հայ-գեր­մա­նա­կան երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, այն­պէս ալ Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կուե­ցան շարք մը հրա­տապ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հար­ցե­րու շուրջ։ Մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րու ամ­բող­ջին մէջ մաս­նա­ւոր անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծադ­րուած ջան­քե­րուն նկատ­մամբ։

Նալ­պան­տեան-Շթայն­մա­յէր զրոյ­ցին ըն­թաց­քին ընդգ­ծուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Գեր­մա­նիոյ ար­դիւ­նա­ւէտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս, մաս­նա­ւո­րա­պէս Աֆ­ղա­նիս­տա­նի մէջ։ Նա­խա­րար­նե­րը կանգ ա­ռին Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րի շուրջ հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման, Ուք­րայ­նոյ զար­գա­ցում­նե­րուն, Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ի­րա­վի­ճա­կին, Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի ուղ­ղու­թեամբ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ջան­քե­րուն վրայ։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ յա­ջորդ տա­րի Գեր­մա­նիա պի­տի ստանձ­նէ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը՝ Նալ­պան­տեան եւ Շթայն­մա­յէր կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին այդ կազ­մա­կեր­պու­թեան օ­րա­կար­գա­յին հար­ցե­րուն, վեր­ջերս Պելկ­րա­տի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած նա­խա­րա­րա­կան խոր­հուր­դի ար­դիւնք­նե­րուն եւ գեր­մա­նա­կան նա­խա­գա­հու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Նալ­պան­տեան գեր­մա­նա­ցի պաշ­տօ­նակ­ցի ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ ձեռ­նար­կուած ջան­քե­րը՝ Հա­յաս­տա­նի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն կող­մէ։

Նալ­պան­տեան հրա­ւէր ուղ­ղեց, որ­պէս­զի Շթայն­մա­յէր այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։

Աւարտելով Պերլինի շփումները Եդուարդ Նալպան-տեան այսօր կ՚այցելէ Վիեննա,  ուր կը հիւրընկալուի Աւստրիոյ Արտաքին գործոց նախարար Սեպասթիան Քուրցի կողմէ։

Վաղը Նալպանտեան Վիեննայի մէջ պիտի իրակա-նացնէ նաեւ Եւրոպայի երկիրներուն եւ միջազգային կազմակերպութիւններուն մօտ հաւատարմագրուած Հայաստանի դեսպաններուն կամ մշտական ներկայա-ցուցիչներուն տարեկան խորհրդակցութիւնը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015