ՈՉ ԵՒՍ Է ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԳԷՈՐԳ ԲՐՈՒՏԵԱՆ

Հայ­կա­կան գի­տա­կան աշ­խար­հը ե­րէկ ու­նե­ցաւ ծանր կո­րուստ մը։ Ոչ եւս է ա­կա­դե­մի­կոս Գէորգ Բրու­տեան, որ մա­հա­ցաւ 89 տա­րե­կա­ն հա­սա­կին։ Ան փի­լի­սո­փա­յա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նա­կա­ւոր մաս­նա­գէտ մըն էր։ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ բե­րած աշ­խա­տակ­ցու­թեան ա­ռըն­թեր նա­խա­գահն էր Փի­լի­սո­փա­յու­թեան մի­ջազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ, նաեւ Հա­յոց փի­լի­սո­փա­յա­կան ա­կա­դե­միոյ։ Գէորգ Բրու­տեան կը ղե­կա­վա­րէր նաեւ Մե­թա­փի­լի­սո­փա­յու­թեան փո­խա­կերպ­ման տրա­մա­բա­նու­թեան եւ փաս­տարկ­ման մի­ջազ­գա­յին գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան կա­ճա­ռը, որ կը գոր­ծէ «Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան» հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նին ա­ռըն­թեր։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­նու­րա­նա­լի է Գէորգ Բրու­տեա­նի ա­ւան­դը գի­տու­թեան եւ կրթու­թեան գոր­ծի կազ­մա­կերպ­ման բնա­գա­ւա­ռէն ներս։ Ան հիմ­նադ­րած եւ ղե­կա­վա­րած էր շարք մը յա­ռա­ջա­տար ամ­պիոն­ներ եւ գի­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ։ Ե­ղած էր Ե­րե­ւա­նի «Պրիւ­սով» ման­կա­վար­ժա­կան կա­ճա­ռի փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ տրա­մա­բա­նու­թեան ամ­պիոն­նե­րու հիմ­նա­դիր վա­րի­չը։ Մեծ դեր խա­ղա­ցած էր Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Փիլ­սո­փա­յու­թեան եւ ըն­կե­րա­բա­նու­թեան ֆա­քիւլ­թէի ստեղծ­ման ու կա­յաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Հա­կա­ռակ իր տա­րի­քին, Բրու­տեան մին­չեւ կեան­քի վեր­ջին օ­րե­րը կը շա­րու­նա­կէր իր հա­րուստ փոր­ձա­ռու­թիւնն ու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ներդ­նել հայ­կա­կան գի­տու­թեան զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Ան հե­ղի­նա­կած էր շուրջ 70 մե­նագ­րու­թիւն­ներ, գիր­քեր ու դա­սա­գիր­քեր, նաեւ ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր գի­տա­կան յօ­դուած­ներ։ Իր գոր­ծե­րը թարգ­մա­նուած էին քսան լե­զու­նե­րու։

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կար­գադ­րու­թեամբ Գէորգ Բրու­տեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան հա­մար ստեղ­ծուած է կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղով մը՝ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գահ Ռա­դիկ Մար­տի­րո­սեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015