ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԸ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԹԷՔԷԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ՃԱԿԱՏԱԳՐԻՆ ՊԱՐԶՈՒԵԼՈՒՆ

Սու­րիա­հայ Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քին ո­դի­սա­կա­նը այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հերթ ձե­ւով կը զբա­ղեց­նէ հայ­կա­կան հան­րա­յին կար­ծի­քին օ­րա­կար­գը։ Ծա­նօթ է, որ Թուր­քիոյ վրա­յով լաս­տա­նա­ւով մը Յու­նաս­տան հաս­նիլ կը փոր­ձէին Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քին ան­դամ­նե­րը։ Դժբախ­տա­բար այդ լաս­տա­նա­ւը Ե­գէ­կա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր ընկղ­մած էր՝ Յու­նաս­տա­նի ա­փե­րը հաս­նե­լու հա­մար հա­զիւ 15 վայր­կեան մնա­ցած հանգ­րուա­նին։ Այս ցա­ւա­լի պա­տա­հա­րէն վերջ չորս ժամ լո­ղա­լով Իզ­միր հա­սած էր Ա­րի­նա Թէ­քէեան, որ ներ­կա­յիս այն­տեղ կը գտնուի Գեր­մա­նիա­յէն փու­թա­ցած մօ­րաք­րոջ հետ։ Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քի միւս ե­րեք ան­դամ­նե­րուն ճա­կա­տա­գի­րը ան­յայտ է այս պա­հու դրու­թեամբ։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջը ե­րէկ շա­րու­նա­կեց այս նիւ­թին շուրջ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցել, մա­նա­ւանդ, որ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը նա­մա­կով մը դի­մած էին նաեւ Պատ­րիար­քա­րան։

Մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հե­տա­մուտ ե­ղած է այս հար­ցին եւ իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ՝ Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու ճա­կա­տա­գի­րը պար­զե­լու ուղ­ղեալ ո­րո­նում­նե­րուն։ Ե­րէկ, այս նիւ­թին շուրջ ան օ­րուան ա­ւար­տին հա­կիրճ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ թեր­թիս, մինչ այդ յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մե­րուն ալ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցած էր «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին հետ։ Դժբախ­տա­բար մեծ նո­րու­թիւն­ներ կամ փո­փո­խու­թիւն­ներ չեն ապ­րուած եւ մտա­հոգ սպա­սու­մը կը շա­րու­նա­կուի այս պա­հու դրու­թեամբ։ Պատ­րիար­քա­րա­նը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է անհ­րա­ժեշտ օգ­նու­թիւ­նը ցու­ցա­բե­րե­լու հա­մար։ Հա­շուի առ­նե­լով, որ լաս­տա­նա­ւը ընկղ­մած Յու­նաս­տա­նի ա­փին մօտ կը գտնուէր, թէ՛ Պատ­րիար­քա­րա­նը եւ թէ ըն­տա­նի­քը փոր­ձած են շարժ­ման ան­ցը­նել նաեւ այդ երկ­րին լծակ­նե­րը։ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան մե­զի յայտ­նեց, թէ ըն­տա­նի­քին կող­մէ ի­րեն կա­տա­րուած դի­մու­մին ա­ռըն­թեր, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ ալ նա­մակ մը ու­ղար­կուած է Պատ­րիար­քա­րան՝ որ­պէս­զի Ա­թո­ռը իր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը շարժ­ման ան­ցը­նէ սա­տար հան­դի­սա­նա­լու հա­մար ներ­կայ ո­րոն­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դի խօս­քե­րով, ե­թէ ճամ­բոր­դե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ ո­րե­ւէ փաս­տա­թուղ­թի կա­րի­քը յա­ռա­ջա­նայ, ա­պա Պատ­րիար­քա­րա­նը կրնայ միջ­նոր­դել՝ որ­պէս­զի պատ­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ տրա­մադ­րուի այդ մէ­կը։ Յա­մե­նայն­դէպս, Ա­րի­նա Թէ­քէեան եւ իր մօ­րա­քոյ­րը տեղ­ւոյն վրայ՝ Իզ­մի­րի մէջ ար­դէն կա­տա­րած են անհ­րա­ժեշտ դի­մում­նե­րը, ուս­տի ներ­կա­յիս կը սպա­սուի ար­դիւնք­նե­րուն։ Ա­րի­նա Թէ­քէեա­նի՝ մօ­րաք­րոջ հետ Գեր­մա­նիա մեկ­նե­լուն հա­մար դի­մում ներ­կա­յա­ցուած է նաեւ այդ երկ­րի հիւ­պա­տո­սու­թեան մօտ։ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան մե­զի յայտ­նեց, թէ չի կար­ծեր, որ մար­դա­սի­րա­կան ա­ռու­մով նման ծանր կա­ցու­թեան մը պա­րա­գա­յին ցու­ցա­բե­րուի ժխտա­կան վե­րա­բեր­մունք։ Ե­թէ մեր­ժում մը ըլ­լայ, ա­պա Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը պատ­րաս­տա­կամ է բա­րե­խօ­սե­լու յաչս գեր­մա­նա­կան կող­մին։

Բո­լո­րի պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նով հան­դերձ, դժբախ­տա­բար, Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն ճա­կա­տա­գի­րը կը մնայ անս­տոյգ, մարդ­կա­յին ծանր հե­տե­ւանք­նե­րու հե­ռան­կա­րով։ 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015