… ԵՒ ՀՐԱՍԱՅԼՈՎ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ վեր­ջին օ­րե­րուն խո­րա­պէս մտա­հո­գիչ հա­մե­մա­տու­թիւն­նե­րու կը հաս­նի լա­րուա­ծու­թիւ­նը, որ պայ­մա­նա­ւո­րուած է Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րով։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատր­պէյ­ճան-Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ շփման գծին վրայ նա­խըն­թաց օր ապ­րուե­ցան լուրջ բա­խում­ներ, ո­րոնց հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ հայ զի­նուոր մը՝ Գա­րիկ Ա­ւա­նէ­սեան (1991)։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րը այս դէպ­քին ըն­թաց­քին Ար­ցա­խի վրայ կրա­կե­ցին հրա­սայ­լով։ Հրա­դա­դա­րի հաս­տա­տու­մէն ի վեր ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ Ատր­պէյ­ճան կ՚օգ­տա­գոր­ծէ հրա­սայլ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը յայտ­նե­ցին, թէ Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի դիր­քե­րու ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեան վրայ պա­տա­հած է դէպ­քը, մի առ մի թուար­կե­լով ա­զէ­րի զօր­քե­րուն կող­մէ օգ­տա­գոր­ծուած զի­նա­տե­սակ­նե­րը։

Ծան­րակ­շիռ այս ի­րա­դար­ձու­թե­նէն վերջ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ հայ­կա­կան զօր­քե­րը կը զսպեն յար­ձա­կում­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ան ը­սաւ. «Անձ­նու­րաց գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու շնոր­հիւ կը վե­րահս­կուի ի­րա­վի­ճա­կը»։ Իսկ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան փոխ-նա­խա­րար Ա­րա Նա­զա­րեան ե­րէկ խորհր­դա­րա­նի ամ­պիո­նէն յայտ­նեց, որ Ատր­պէյ­ճան կը գոր­ծադ­րէ հեր­թա­կան սադ­րան­քը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն նա­խա­տե­սուած է նա­խա­գահ­նե­րու մի­ջեւ նոր հան­դի­պում մը՝ ըստ փոխ-նա­խա­րա­րին, Ատր­պէյ­ճան կ՚ը­նէ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը խա­թա­րե­լու փորձ մը։

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի բան­բե­րը՝ Դա­ւիթ Պա­պա­յեան դէպ­քէն վերջ յայ­տա­րա­րեց, որ Ար­ցա­խի դէմ հրա­սայ­լե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ա­հա­բեկ­չու­թեան դա­սա­կան դրսե­ւո­րում մըն է։ Մինչ Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ այս ապ­րուած­նե­րուն շուրջ շփման մէջ ան­ցաւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կասպր­չի­կի հետ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեանն ալ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, զրու­ցա­կից­նե­րը քննար­կե­ցին բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցէն ներս առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը եւ շեշ­տե­ցին շփման գծի վրայ լա­րուա­ծու­թեան նուա­զեց­ման ուղ­ղեալ քայ­լե­րու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Միւս կող­մէ, Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնն ալ անդ­րա­դար­ձաւ այս վեր­ջին ծան­րակ­շիռ պա­տա­հա­րին։ ԱՄՆ-ի Պե­տա­կան քար­տու­ղա­րու­թեան բան­բեր Ճոն Քըր­վի յայ­տա­րա­րեց, որ ա­նըն­դու­նե­լի կը հա­մա­րէ ծանր զի­նա­տե­սա­կի կի­րա­ռու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս։ Ան հա­կա­մարտ կող­մե­րուն յոր­դո­րեց խստօ­րէն պահ­պա­նել հրա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը։

Հարկ է նշել, որ հայ­կա­կան կող­մը դժգո­հու­թեամբ կը վե­րա­բե­րի նման յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնց մէջ հա­մա­հա­ւա­սար վե­րա­բեր­մունք կը ցու­ցա­բե­րուի հրա­դա­դա­րը խախ­տող­նե­րուն եւ ա­նոր են­թար­կուող­նե­րուն նկատ­մամբ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015