ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ԵՒՍ ՆԱՀԱՏԱԿ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւն­նե­րը եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Շա­բա­թա­վեր­ջին շփման գծի վրայ առ­կայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը վերս­տին թափ ստա­ցած է։ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յուած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն պահ­պան­ման տե­ղա­մա­սին մօտ, Յու­նուա­րի 9-ին, ժա­մը 21.30-ի սահ­ման­նե­րուն, Ատր­պէյ­ճա­նի դի­պու­կա­հար­նե­րէն մէ­կուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ հայ զի­նուոր մը՝ Ա­րա­մա­յիս Ոս­կա­նեան (1996)։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ քննու­թեան ձեռ­նար­կուե­ցաւ այս դէպ­քին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը ճշդե­լու նպա­տա­կով։ Մինչ այդ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի հրա­մա­նագ­րով յետ մա­հու պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Ա­րա­մա­յիս Ոս­կա­նեան, որ նա­հա­տա­կուե­ցաւ Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու ժա­մա­նակ։

Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնն ալ ար­ձա­գան­գեց այս ցա­ւա­լի դէպ­քին։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նի­սեան յայտ­նեց, թէ Ատր­պէյ­ճան կրկին կը սրէ ի­րա­վի­ճա­կը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս։ Ատրպէյ­ճա­նի դի­պու­կա­հար­նե­րէն մէ­կուն ար­ձա­կած կրա­կո­ցին հե­տե­ւան­քով զո­հուած է հայ զի­նուո­րա­կան մը եւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ ի­րա­վի­ճա­կի սրման ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը կը կրէ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւ­նը։ «Հա­կա­ռա­կոր­դը կրկին կը սրէ կա­յու­նաց­ման ո­րոշ մի­տում­ներ ու­նե­ցող ի­րա­վի­ճա­կը՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով դի­պու­կա­հար կրակ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ զոհ ու­նինք, կը ցա­ւակ­ցինք ու կը զօ­րակ­ցինք Ա­րա­մա­յիս Ոս­կա­նեա­նի ըն­տա­նի­քին ու հա­րա­զատ­նե­րուն։ Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը ո­չինչ ան­պա­տաս­խան կը թո­ղուն ու կրկին ան­գամ «զի­նուած դի­մա­կա­յու­թեան» աս­տի­ճա­նի բարձ­րաց­ման եւ հե­տա­գայ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը պի­տի վի­ճա­կի ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մին», յայ­տա­րա­րեց Արծ­րուն Յով­հան­նի­սեան այս առ­թիւ։

Երկուշաբթի, Յունուար 11, 2016