ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ԱՄՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ա­ռա­ջին նա­խա­գահ եւ ընդ­դի­մա­դիր «Հայ ազ­գա­յին գոնկ­րէս»ի ա­ռաջ­նորդ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան բուժ­ման նպա­տա­կով կը մեկ­նի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ դար­ման­ման նպա­տա­կով ԱՄՆ ու­ղե­ւո­րուե­լու կա­պակ­ցու­թեամբ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան այ­ցե­լած է Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պա­նա­տու­նը։ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան այս առ­թիւ տե­սակ­ցած է Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պան Ռի­չըրտ Միլ­սի հետ եւ այս հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են Հա­յաս­տա­նի եւ տա­րած­քաշր­ջա­նի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն շուրջ։

Վե­րո­յի­շեալ աղ­բիւր­նե­րը ո­րե­ւէ ման­րա­մաս­նու­թիւն չեն հա­ղոր­դած, թէ ի՛նչ ան­հանգս­տու­թե­նէ կը տա­ռա­պի Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան եւ բուժ­ման ի՛նչ մի­ջոց­ներ նա­խա­տեսուած են իր պա­րա­գա­յին։ Հաղորդումնե-րուն մէջ չէ նշուած նաեւ, թէ Լեւոն Տէր-Պետրոս-եան դարմանման համար Միացեալ Նահանգներու ո՛ր քաղաքը կամ ո՛ր ափը կ՚այցելէ։

Հարկ է նշել, որ Լեւոն Տէր-Պետրոսեան ունի որ-դի մը եւ երկու թոռնիկ։ Իր կողակիցը՝ Լուսիա Տէր-Պետրոսեանն ալ միջոց մը առաջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ ուղեւորուած էր դարմանման համար։

Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան 9 Յունուար 1945 թուականին ծնած է Հալէպի մէջ եւ տարի մը վերջ՝ 1946 թուականին ընտա-նիքին հետ ներգաղթած՝ Հայաստան։

Երկուշաբթի, Յունուար 11, 2016