ԵԱՑԷՆԵՈՒՔ ՀՐԱԺԱՐԱԾ

Ուք­րայ­նոյ Վար­չա­պետ Ար­սե­նի Եա­ցէ­նեուք հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ան իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին յայ­տա­րա­րեց շա­բա­թա­կան իր հե­ռուս­տաե­լոյ­թին ըն­թաց­քին։ Եա­ցէ­նեուք տե­ղե­կա­ցուց, թէ վա­ղը իր հրա­ժա­րա­կա­նը պի­տի ու­ղար­կէ երկ­րի խորհր­դա­րա­նին։

Ար­սե­նի Եա­ցէ­նեուք յայտ­նեց, որ զա­նա­զան գոր­ծօն­նե­րու լոյ­սին տակ կը ներ­կա­յաց­նէ իր հրա­ժա­րա­կա­նը եւ երկ­րէն ներս ստեղ­ծուած է ար­հես­տա­կան քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժա­մի մը մթնո­լոր­տը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016