ՕԼԱՆՏ-ԱԶՆԱՒՈՒՐ ԶՐՈՅՑ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։ Ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ լայն ար­ձա­գանգ գտաւ այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։ Շարլ Ազ­նա­ւուր տե­ղե­կա­ցուց, թէ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին քննար­կուած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը։ Է­լի­զէի պա­լա­տի աղ­բիւր­ներն ալ պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կե­ցին Օ­լանտ-Ազ­նա­ւուր զրոյ­ցին լու­սան­կա­րը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016