ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ՌՈՒՄԲ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ Տիար­պա­քը­րի Պաղ­լար գա­ւա­ռա­կին մէջ յար­ձա­կում մը կա­տա­րեց՝ ոս­տի­կա­նա­կան ծա­ռա­յո­ղա­կան ինք­նա­շար­ժի մը վրայ։ Ռմբա­կոծ­ման այս դէպ­քին հե­տե­ւան­քով ե­րեք հո­գի զո­հուե­ցաւ։ Ռում­բով բեռ­նա­ւո­րուած ինք­նա­շար­ժով մը այս յար­ձա­կու­մը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ։ Պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուե­ցաւ 48 հո­գի, ո­րու 12-ը ոս­տի­կան էր։ Ոս­տի­կա­նա­կան ծա­ռա­յո­ղա­կան այդ ինք­նա­շար­ժը կը փո­խադ­րէր շարք մը կաս­կա­ծեալ­ներ, ո­րոնք ա­հա­բեկ­չա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թիւն կա­տա­րե­լու պնդու­մով հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուած էին։ Ոս­տի­կա­նա­կան ինք­նա­շար­ժը զա­նոնք ա­ռող­ջա­կան քննու­թեան հա­մար հի­ւան­դա­նոց տա­նե­լու ճա­նա­պար­հին յար­ձակ­ման թի­րախ դար­ձաւ Տիճ­լէի պո­ղո­տա­յին վրայ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, դէպ­քը պա­տա­հե­ցաւ դպրո­ցի մը մօ­տա­կայ­քին, բա­րե­բախ­տա­բար ա­շա­կերտ­նե­րը պայ­թու­մէն շուրջ եր­կու ժամ ա­ռաջ ար­ձա­կուած էին։

Միւս կող­մէ, ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­ւանց բարձր կո­մի­սա­րու­թիւ­նը պա­խա­րա­կեց ՓՔՔ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ա­րարք­նե­րը։ Նոյն առ­թիւ կոչ ուղ­ղուե­ցաւ Թուր­քիոյ՝ որ­պէս­զի ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լու ժա­մա­նակ ա­ւե­լի յար­գանք ցու­ցա­բե­րէ մար­դու ի­րա­ւանց նկատ­մամբ։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016