ԲԱՑԱՌԱՊԷՍ ԽԱՂԱՂ ԼՈՒԾՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ Մոս­կուա կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն այս կա­պակ­ցու­թեամբ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ երկ­րի մէջ իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան բան­բե­րը՝ Ե­դուարդ Շար­մա­զա­նով, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ փոխ-նա­խա­գահն է Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ան ը­սաւ, թէ ի թիւս այլ հար­ցե­րու Սարգ­սեան եւ Փու­թին Մոս­կուա­յի մէջ անդ­րա­դար­ձած են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան։ Ա­նոնք վե­րա­հաս­տա­տած են հիմ­նախնդ­րի բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Սարգ­սեան եւ Փու­թին վե­րա­հաս­տա­տած են նաեւ, որ հա­կա­մար­տու­թեան ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հով կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ բո­լոր փոր­ձե­րը ա­նըն­դու­նե­լի են ու դա­տա­պար­տե­լի։

Շար­մա­զա­նով դի­տել տուաւ, թէ ի­րենք բարձր կը գնա­հա­տեն Սարգ­սեա­նի եւ Փու­թի­նի հան­դի­պու­մը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կուած են Հա­յաս­տա­նի տե­սա­կէ­տէ կա­րե­ւո­րա­գոյն հար­ցեր։ «Սա եր­կու դաշ­նա­կից եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պումն էր։ Մենք ան­գամ մը եւս կ՚ը­սենք, որ պէտք է շա­րու­նա­կենք մեր ռազ­մա­վա­րա­կան, դաշ­նակ­ցա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի հետ։ Դուք գի­տէք, որ մե­զի հա­մար անվ­տան­գու­թեան հարցը ու­նի շատ կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն եւ մենք ա­մէն ինչ պի­տի ը­նենք մեր անվ­տան­գու­թեան հա­մա­կար­գը ամ­րապն­դե­լու հա­մար, իսկ այդ գոր­ծին մէջ շատ կա­րե­ւոր դեր մը ու­նի Ռու­սաս­տան», ընդգ­ծեց Շար­մա­զա­նով եւ յի­շե­ցուց, թէ Ռու­սաս­տան 200 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ ար­տօ­նեալ վարկ պի­տի տրա­մադ­րէ Հա­յաս­տա­նին՝ զի­նուո­րա­կան գեր­ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­ւո­րում­ներ ա­պա­հո­վե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, Ե­դուարդ Շար­մա­զա­նով կա­րե­ւո­րեց այն հան­գա­ման­քը, որ Ռու­սաս­տան Հա­յաս­տա­նին մա­տա­կա­րա­րած կա­զի սա­կա­գի­նը 198 տո­լա­րէն ի­ջե­ցու­ցած է 165 տո­լա­րի։ Սա հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ըն­ձե­ռէ, որ­պէս­զի Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կա­զը սպա­ռեն այժ­մու սա­կա­գի­նով, ա­ռանց յա­ւե­լում­նե­րու։ Շար­մա­զա­նով ար­տա­յայ­տեց նաեւ այն հա­մո­զու­մը, թէ Հա­յաս­տան պէտք է խո­րաց­նէ իր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) ան­դամ եր­կիր­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 11, 2015