ՃԷՅՄՍ ՈՒՈՐԼԻՔ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՔՆՆԱՐԿԷ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք մեկ­նած է Լոն­տոն՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հար­ցին շուրջ խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րու մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով։ Ան Անգ­լիոյ Ար­տա­քին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ու­նե­նայ հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման հե­ռանկար­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ։

Միւս կող­մէ, տա­րե­մու­տի դրու­թեամբ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած Գեր­մա­նիոյ Պա­քուի մօտ դես­պա­նը՝ Հայտ­րուն Թեմ­փէլ յայտ­նեց, թէ Պեռ­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կը խոս­տա­նան մեծ ու­շադ­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան նկատ­մամբ։ Ըստ դես­պա­նին, Գեր­մա­նիա կը խոս­տա­նայ ա­ւե­լի մեծ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դարձ­նել սա­ռե­ցեալ հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման հար­ցը, նե­րա­ռեալ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ «ԵԱՀԿ-ի մօտ գեր­մա­նա­կան նա­խա­գա­հու­թեան ա­մե­նա­կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը պի­տի ըլ­լան խա­ղա­ղու­թիւնն ու անվ­տան­գու­թիւ­նը», յայտ­նեց Հայտ­րուն Թեմ­փէ­լ։

Երեքշաբթի, Յունուար 12, 2016