ԱՏՈԼՖ Հիթլէրի ծնած տունը…

Աւստ­րիա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մտա­դիր են մաս­նաա­ւոր սե­փա­կա­նա­տի­րոջ­մէ գնել այն տու­նը, ուր ծնած է նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վար Ա­տոլֆ Հիթ­լէր:

 Ան պի­տի գնուի, որ­պէս­զի տու­նը նա­ցիա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հե­տե­ւորդ­նե­րու հա­մար իւ­րօ­րի­նակ սրբա­տե­ղի չդառ­նայ:
 Աւստ­րիոյ Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բե­րին փո­խանց­մամբ, որ­պէս­զի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կա­րո­ղա­նայ գնել տու­նը, Աւստ­րիոյ մէջ պէտք է ի­րա­կանա­ցուին շարք մը օ­րէնսդ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ: Պ­րաու­նաու քա­ղա­քին մէջ գտնուող տու­նը ներ­կա­յիս կը պատ­կա­նի Կեր­լին Պոմ­պէ­րին: Ար­դէն շուրջ մեկ դա­րէ մը ի վեր տու­նը կը պատ­կա­նի ա­նոր ըն­տա­նի­քի­ն։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016