ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման թա­գա­ւո­րը այս օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի մէջ թա­գա­ւո­րը կը հիւ­րըն­կա­լուի մեծ պա­տիւ­նե­րով։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Էր­տո­ղան ե­րէկ ան­ձամբ փու­թաց Է­սէն­պո­ղա օ­դա­կա­յա­նը՝ դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար իր պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րը։ Էր­տո­ղա­նի կող­քին էր նաեւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու։ Օ­դա­կա­յա­նի պա­տուոյ սրա­հին մէջ մի­ջոց մը հան­գիստ առ­նե­լէ վերջ հիւր թա­գա­ւո­րը ա­ռաջ­նոր­դուե­ցաւ իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կը։

Այ­սօր Սել­ման թա­գա­ւո­րին ի պա­տիւ պաշ­տօ­նա­կան դի­մա­ւոր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մըն ալ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ, Պէշ­թէ­փէ։ Մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ Էր­տո­ղա­նին ա­ռըն­թեր Սել­ման թա­գա­ւոր կը տե­սակ­ցի նաեւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի հետ։

Ան­գա­րա­յի շփում­նե­րը ա­ւար­տե­լէ վերջ Սել­ման թա­գա­ւո­րը պի­տի անց­նի Իս­թան­պուլ, ուր ներ­կայ շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին պի­տի մաս­նակ­ցի Իս­լա­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան 13-րդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Միւս կող­մէ, Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուն ալ ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ապ­տիւ­լահ­մէտ էլ Ճու­պէ­յրի հետ։

Ան­գա­րա­յի եւ Ռիա­տի ղե­կա­վա­րու­թիւն­նե­րը սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մէջ են Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին մէջ։ Թուր­քիա եւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիա Քա­թա­րի հետ միա­սին ձե­ւա­ւո­րած են ա­ռանցք մը, որ կը պայ­մա­նա­ւո­րէ մի­ջազ­գա­յին հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը Մեր­ձա­ւոր Ա­րեւլ­քի պա­րա­գա­յին։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին շրջա­նին Ին­ճիր­լի­քի ա­մե­րի­կեան ռազ­մա­կա­յա­նին մէջ կը հիւ­րըն­կա­լուին նաեւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րը՝ միա­նա­լով «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկչ­կան խմբա­ւոր­ման դէմ ստեղ­ծուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016