ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ՇՓՈՒՄՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Մշա­կոյ­թի եւ մե­տիա­յի գծով նա­խա­րար Ճոն Ու­թինկ­տէյ­լի հետ։ Այս վեր­ջի­նը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս կը գլխա­ւո­րէր Հա­յաս­տա­նի հետ բազ­մա­կու­սակ­ցա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը։ Ուս­տի, Նալ­պան­տեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց իր կող­մէ գոր­ծադ­րուած ջան­քե­րուն հա­մար՝ խորհր­դա­րա­նա­կան կա­պե­րու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, զրոյ­ցի ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւա­ռէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն։ Եր­կուս­տեք շեշ­տուե­ցաւ Անգ­լիոյ մէջ հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ներ­կա­յաց­ման կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։ Նոյն հա­մա­տես­քին մէջ անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ հա­մա­տեղ ծրագ­րե­րու ի­րա­կա­նաց­ման։

Լոն­տո­նի մէջ Նալ­պան­տեան այ­ցե­լեց նաեւ Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նը, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ Լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ­նե­րէն Քե­րը­լայն Քոք­սի եւ Հեն­րի Հա­րի­սը­նի հետ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015