ԿԱՐԷՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻՆ ՀԵՏ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան վեր­ջերս Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց մեր պա­տուա­կալ աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նը։ Եր­կար տա­րի­ներ Իս­թան­պու­լի մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րած Կա­րէն Միր­զո­յեան այս առ­թիւ բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րոյց մը տուաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։ Տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին Միր­զո­յեան յայտ­նեց, թէ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը սպառ­նա­լիք մըն է ոչ միայն Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րուն հա­մար, այլ՝ հա­մայն աշ­խար­հի տե­սա­կէ­տէ։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Կա­րէն Միր­զո­յեան յոյս յայտ­նեց, թէ Կով­կա­սի եր­կիր­նե­րը կը գի­տակ­ցին պա­հու լրջու­թեան եւ տա­րած­քաշր­ջա­նի դժուա­րու­թիւն­նե­րուն ու կը գոր­ծեն ըստ այդմ։

Երկուշաբթի պի­տի ներ­կա­յաց­նենք Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի հետ կա­տա­րուած այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015