«Բագին»ը Կը Մտնէ Փոխանցման Թարմ Շրջան

Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը ծա­նու­ցէ, թէ 1962-ին ծնունդ ա­ռած «Բա­գին»ը այս տա­րի կը թե­ւա­կո­խէ նոր հանգ­րուան մը։

54 տա­րի­նե­րէ ի վեր, Սփիւռ­քի մտա­ւո­րա­կան ընտ­րա­նին «Բա­գին»ի մէջ գտած է ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ բա­նա­սի­րա­կան եր­կա­կի հար­թակ մը, ո­րուն վրայ վա­ւե­րա­կան ա­նուն­նե­րու կող­քին ե­րեւ­ցած ու կազ­մա­ւո­րուած են ա­նոնց յա­ջոր­դող սե­րունդ­նե­րը։ Կա­րօ Սա­սու­նիով, Ե­դուարդ Պո­յա­ճեա­նով ու Պօ­ղոս Սնա­պեա­նով ձե­ւա­ւո­րուած «Բա­գին»ը այ­սօր կը հան­դի­սա­նայ գրա­կա­նու­թեան եւ ա­րուես­տի նուի­րուած՝ Սփիւռ­քի ա­մե­նէն եր­կա­րա­կեաց եւ յար­գե­լի հան­դէ­սը։

2003-ին վե­րո­յի­շեալ ա­նուն­նե­րուն յա­ջոր­դող խմբա­գի­րը, Յա­կոբ Պա­լեան, տաս­ներ­կու տա­րի­ներ իր մտա­սե­ւեռ­ման ա­ռար­կայ դար­ձուց «Բա­գին»ը, ա­պա­հո­վե­լով ա­նոր ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, եւ այդ ճամ­բով գուր­գու­րա­լով ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կան մթնո­լոր­տի պահ­պան­ման վրայ։ Միա­ժա­մա­նակ, ան «Բա­գին»ին բե­րաւ դե­ռա­հաս աշ­խա­տա­կից­ներ, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կեն բո­լո­րուիլ «Բա­գին»ին շուրջ այ­սօր։ 2015-ի ա­ւար­տին, իր տա­րի­քի բեր­մամբ, Յա­կոբ Պա­լեան «Բա­գին»ի խմբագ­րի պաշ­տօ­նէն կա­մո­վին դադ­րե­լու խնդրանք ներ­կա­յա­ցուց Հա­մազ­գա­յի­նի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, որ ըն­թացք տուաւ ըն­կե­րոջ փա­փա­քին։ Այ­սու մեր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նենք Յա­կոբ Պա­լեա­նին, իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին իր դե­րա­կա­տա­րու­թեան եւ «Բա­գին»ին մա­տու­ցած ներդր­ման հա­մար։

Ար­դա­րեւ, Հա­մազ­գա­յի­նի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցէ, թէ 1 Յու­նուար 2016-էն սկսեալ, «Բա­գին»ի խմբա­գիր նշա­նա­կած է Սո­նիա Քի­լէ­ճեան-Ա­ճէ­մեա­նը, իսկ փոխ-խմբա­գիր Նո­րա Բար­սե­ղեա­նը: Ա­նոնց կող­քին պի­տի գոր­ծէ Խմբագ­րա­կան Խոր­հուրդ մը, հե­տե­ւեալ կազ­մով. Քրիս­տիան Բա­տի­կեան, Մա­րուշ Ե­րա­մեան, Վի­գէն Թիւ­ֆէնք­ճեան, Յա­կոբ Կիւլ­լիւ­ճեան, Ա­ւե­տիս Հա­ճեան, Շա­ղիկ Մկրտի­չեան, Վար­դան Մատ­թէո­սեան, Արք­մե­նիկ Նի­կո­ղո­սեան, Ա­րամ Պա­չեան, Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեան, Միր­նա Տուզ­ճեան եւ Յա­րու­թիւն Քիւրք­ճեան։

Նոր շրջա­նի «Բա­գին»ի անդ­րա­նիկ թի­ւը, որ պի­տի ըլ­լայ միա­ցեալ՝ լոյս պի­տի տես­նէ Յու­լիս 2016-ին։ Հա­մազ­գա­յի­նի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը վստահ է, որ «Բա­գին»ի նո­րան­շա­նակ խմբա­գի­րը, փոխ-խմբա­գիրն ու Խմբագ­րա­կան Խոր­հուր­դը պի­տի շա­րու­նա­կեն ամ­րագ­րել զի­րենք նա­խոր­դող­նե­րուն ա­ւան­դը, միա­ժա­մա­նակ սա­տա­րե­լով ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման, Սփիւռ­քի թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ ծա­ւա­լող ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու ի­մաս­տա­սի­րա­կան ճի­գին դէ­պի «Բա­գին» ուղ­ղորդ­ման եւ ի­մա­ցա­կան խօս­քի հնչե­ղու­թեա­ն։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

Պէյրութ, 11 Ապրիլ 2016

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016