ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Փա­րի­զի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժան-Մարք Էյ­րո­յի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռանց­քա­յին նիւթն էր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը։ Նալ­պան­տեան ֆրան­սա­ցի պաշ­տօ­նակ­ցին ներ­կա­յա­ցուց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը։ Ան կա­րե­ւո­րեց ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րուն հետ հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րը՝ ան­ցեալ ամ­սուան սկիզ­բին տե­ղի ու­նե­ցա­ծին կրկնու­թիւ­նը բա­ցա­ռե­լու եւ հիմ­նախն­դի­րը միայն խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով հան­գու­ցա­լու­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Զրու­ցա­կից­նե­րը հա­մա­կար­ծիք գտնուե­ցան, որ ու­ժի կի­րա­ռու­մը ա­նըն­դու­նե­լի է եւ բա­նակ­ցա­յին ճա­նա­պար­հով կար­գա­ւո­րու­մը այ­լընտ­րանք չու­նի։ Նա­խա­րար­նե­րը ընդգ­ծե­ցին ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս 1994-1995 թուա­կան­նե­րու հրա­դա­դա­րի հաս­տատ­ման եւ ա­նոր ամ­րապնդ­ման մա­սին ե­ռա­կող­մա­նի ան­ժամ­կէտ հա­մա­ձայ­նագ­րե­րու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ ա­նոնց լիա­կա­տար ի­րա­կա­նաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Այս ամ­բող­ջին մէջ եր­կուս­տեք ընդգ­ծուե­ցաւ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րու հե­տաքն­նու­թեան դրու­թեան ստեղծ­ման եւ հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չի խում­բի կա­րե­ւո­րու­թիւն­նե­րու ընդ­լայն­ման հրա­տա­պու­թիւ­նը։

Նալ­պան­տեան վե­րա­հաս­տա­տեց, որ երբ ստեղ­ծուին հա­մա­պա­տաս­խան պայ­ման­ներ՝ Հա­յաս­տան պի­տի շա­րու­նա­կէ հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քը Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րուն հետ՝ հար­ցի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցով լուծ­ման ուղ­ղութեամբ։

Եդուարդ Նալպանտեան եւ Ժան-Մարք Էյրօ անդրադարձան նաեւ երկկողմանի յարաբերութիւններուն եւ գոհունակութեամբ արձանագրեցին, թէ անոնք կը գտնուին ամենաբարձր մակարդակի վրայ։

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016