ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԻՇՏ ՅՍՏԱԿ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ դես­պան Ռայ­նէլ Մո­րէլ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «ՆԱ­ԹՕ-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սի ներ­քոյ» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վին։ Ան իր ե­լոյ­թին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ վստահ է, որ օր մը Գեր­մա­նիա պի­տի ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։ Դես­պա­նը յի­շե­ցուց Գեր­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Եո­հա­քիմ Կաո­քի այդ ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը Պեր­լի­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­ղօթ­քի ժա­մա­նակ։ «Ապ­րի­լի 23-ին մեր նա­խա­գա­հը յստա­կօ­րէն ը­սաւ, թէ կա­տա­րուա­ծը ցե­ղաս­պա­նու­թիւն էր։ Նման ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ ու­նե­ցան նաեւ Ապ­րի­լի 24-ին խորհրդա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տին խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը եւս։ Քրիս­տո­նեայ դե­մոկ­րա­տա­կան, Քրիս­տո­նեայ ըն­կեր­վա­րա­կան, Ձա­խա­կող­մեան­ներ եւ Կա­նաչ­նե­րը եւս խորհր­դա­րան ներ­կա­յա­ցու­ցին ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­դուն­ման բա­նա­ձե­ւեր», նշեց դես­պա­նը։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015