ԱՆԿԵԼԱ ՄԵՐՔԷԼ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԴՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ ԿԸ ԽՕՍԻ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ յայ­տա­րա­րեց, որ Եւ­րո­միու­թիւ­նը եր­կա­րա­ժամ­կէտ հե­ռան­կա­րով պէտք է ձգտի ստեղ­ծել ընդ­հա­նուր տնտե­սա­կան գօ­տի մը՝ Լիզ­պո­նէն մին­չեւ Վլա­տի­վոս­թոք։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մեր­քէլ այս մա­սին խօ­սե­ցաւ «Գեր­մա­նա­կան ըն­տա­նե­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու օ­րը» խո­րագ­րեալ խորհր­դա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։ Շան­սէօ­լիէն հա­մո­զուած է, որ ի­րենք աս­տի­ճա­նա­բար պէտք է ըն­թա­նան դէ­պի այդ նպա­տա­կը։ Մեր­քէլ ա­ւել­ցուց նաեւ, թէ Ռու­սաս­տա­նի դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը ինք­նան­պա­տակ չեն, այլ կա­խում ու­նին Մինս­քի հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու կա­տա­րու­մէն, ինչ որ բա­նա­լին է սահ­մա­նա­փա­կիչ մի­ջոց­նե­րու ջնջուե­լուն։

Մինչ այդ, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով եւ Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք-Վալ­թէր Շթայն­մա­յէր շա­բա­թա­վեր­ջին հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով քննար­կե­ցին մի­ջազ­գա­յին շարք մը հրա­տապ խնդիր­ներ։ Այս շրջագ­ծով ա­նոնք անդ­րա­դար­ձան Սու­րիոյ, Լի­պիոյ եւ Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մե­րու յաղ­թա­հար­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն։ Նա­խա­րար­նե­րը խօ­սե­ցան նաեւ ԵԱՀԿ-ի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ՝ մա­նա­ւանդ, որ Գեր­մա­նիա ներ­կա­յիս այդ կազ­մա­կեր­պու­թեան շրջա­նա­յին նա­խա­գահն է։

Երկուշաբթի, Յունիս 13, 2016