ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ, ՄԱԿ-ի Ման­կա­կան հիմ­նար­կի (ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ) եւ «ՄԿԱ Ո­ւո­թըր» ըն­կե­րու­թեան մի­ջեւ ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յու­շա­գիր մը, ո­րու նպա­տակն է նպաս­տել ե­րա­խա­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան, մա­նուկ­նե­րու ըն­կե­րա­յին վի­ճա­կի բա­րե­լաւ­ման ծրագ­րե­րու մշակ­ման եւ ի­րա­գործ­ման, ե­րա­խա­նե­րուն ուղ­ղեալ մի­ջազ­գա­յին, հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան, գի­տա­կան ու հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րե­րու ի­րա­կա­նաց­ման, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան կողմ­նո­րոշ­ման եւ մաս­նա­գի­տա­կան կրթու­թեան ո­րա­կի բարձ­րաց­ման։

Այս յու­շագ­րով ամ­րագ­րուած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ա­ռա­ւել գործ­նա­կան եւ նպա­տա­կա­յին դարձ­նե­լու ակն­կա­լու­թեամբ՝ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար կազ­մա­կեր­պեց կլոր սե­ղա­նի ձե­ւա­չա­փով քննար­կում մը՝ ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար այդ բնա­գա­ւա­ռէն ներս կու­տա­կուած փոր­ձա­ռու­թիւ­նը եւ քննար­կե­լու հա­մար հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ «Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­րա­խա­նե­րու այ­լընտ­րան­քա­յին խնամ­քի, ըն­տա­նի­քի ա­ջակ­ցու­թեան եւ նե­րա­ռա­կան կրթա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու ընդ­հա­նուր գնա­հա­տում» խո­րագ­րեալ այս քննար­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կին մէջ։

Ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան ե­րես­փո­խան­ներ, Հա­յաս­տա­նի պատ­կան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րէն, տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րէն բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ, ինչ­պէս նաեւ այս բնա­գա­ւա­ռէն ներս գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լող մի­ջազ­գա­յին ու հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շուրջ ե­րե­սուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի եւ ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը այս աշ­խա­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին բիւ­րե­ղա­ցաւ հիմ­նա­կան ե­րեք ուղ­ղու­թիւն­նե­րով.

ա- Ըն­տա­նիք­նե­րուն ա­ջակ­ցու­թիւն՝ աշ­խա­տանք խո­ցե­լի խում­բե­րու ե­րա­խա­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ խնա­մա­տար ըն­տա­նիք­նե­րուն հետ։

բ- Ֆի­զի­քա­կան եւ հո­գե­ւոր ա­ռող­ջու­թիւն՝ աշ­խա­տանք՝ մի­տուած ֆի­զի­քա­կան եւ մտա­ւոր խնդիր­նե­րով ե­րա­խա­նե­րու հո­գե­ւոր ա­ռող­ջու­թեան վե­րա­կանգ­ման ու պահ­պան­ման։

գ- Բռնու­թեան դէմ պայ­քա­րը՝ ըն­տա­նիք­նե­րէ եւ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէ ներս բռնու­թեան հա­ւա­նա­կան ե­րե­ւոյթ­նե­րու կան­խար­գիլ­ման, բա­ցա­յայտ­ման եւ բա­ցառ­ման ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­ներ։ 

Երկուշաբթի, Յունիս 13, 2016