Միջին Արեւելքի Մէջ Ջուրերու Պաշարները Նուազած

ՆԱ­ՍԱ-ի կա­տա­րած մէկ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը ցոյց տուաւ, որ Մի­ջերկ­րա­կա­նի ա­րե­ւե­լեան ա­փի Լի­բա­նա­նը, Սու­րիան, Յոր­դա­նա­նը, Թուր­քիան, Կիպ­րոսն ու Պա­ղես­տի­նը նե­րա­ռող շրջա­նին մէջ, 1998 թուա­կա­նէն ի վեր սկիզբ ա­ռած անձ­րեւ­նե­րու քա­նա­կի նուա­զու­մը ինն տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր ա­մե­նէն վատն է:

Ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը այս ե­րաշ­տին պատ­ճա­ռը կը նկա­տէ մար­դոց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, որ ա­ռաջ­նոր­դեց հա­մաշ­խար­հա­յին ջեր­մաց­ման եւ գլխա­ւո­րա­բար ազ­դեց երկ­րա­գուն­դի այս հա­տուա­ծին՝ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քին վրայ:

Այդ ի­րո­ղու­թիւ­նը մտա­հո­գու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յա­ռա­ջի­կայ հա­րիւր տա­րուան ըն­թաց­քին ջու­րե­րու ընդ­յա­տա­կեայ եւ մա­կե­րե­սա­յին պա­շար­նե­րու կա­ցու­թեան նկատ­մամբ: ՆԱ­ՍԱ-ն ս­տեղ­ծած է ծրա­գիր մը, որ կրնայ նա­խա­տե­սել յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րուն ար­ձա­նագ­րուե­լիք փո­փո­խու­թիւն­նե­րու տա­րո­ղու­թիւ­նը:

Երկուշաբթի, Յունիս 13, 2016