Տիգ­րան Կէօք­ճեան ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՒ Հայ­կա­կան Պաս­քեթ­պո­լԻՆ

Հա­յաս­տա­նի տղոց պաս­քեթ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը վեր­ջերս սկսաւ մէկ ամ­սուան ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւա­քի մը՝ պատ­րաս­տուե­լու հա­մար Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու ա­խո­յե­նու­թեան:

Այդ հա­ւա­քին միա­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի նոր նշա­նա­կուած գլխա­ւոր մար­զիչ Տիգ­րան Կէօք­ճեան, որ լի­բա­նա­նեան Սա­ժէս ա­կում­բին օգ­նա­կան մար­զիչն է:

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին հետ ան ու­նե­ցաւ հար­ցազ­րոյց մը, ո­րուն ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձաւ հե­տե­ւեալ կա­րե­ւոր կէ­տե­րուն.

«Խում­բին նոր միա­ցած եմ եւ այժ­մէն ո­չինչ կրնամ ը­սել մար­զիկ­նե­րուն ու­նե­ցած յատ­կու­թիւն­նե­րուն մա­սին: Կարճ ժա­մա­նա­կի կը կա­րօ­տինք՝ բո­լո­րը լա­ւա­պէս հասկ­նա­լու հա­մար:

«Փոր­ձե­րէն բա­ցի, նա­խա­տե­սած ենք նաեւ բա­րե­կա­մա­կան մրցում­ներ: Պի­տի մրցինք՝ Հա­յաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­ւա­քա­կա­նին, Ի­րա­նի ազ­գա­յին խում­բե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ռու­սա­կան ա­կումբ­նե­րէն մէ­կուն դէմ:

«Նպա­տակ ու­նիմ զար­գաց­նել եւ նոր մա­կար­դա­կի հասց­նել հայ­կա­կան պաս­քեթ­պո­լը: Ա­տոր սկիզ­բը պի­տի ըլ­լայ հա­ւա­քա­կա­նին ստեղ­ծու­մը, ո­րուն հա­մար հա­յու­թիւ­նը քիչ մը եր­կար պէտք է սպա­սէ: Մեծ յոյ­սով եմ, որ հայ­կա­կան պաս­քեթ­պո­լը կրնայ նոր թա­փով զար­գա­նալ եւ վե­րած­նունդ ապ­րիլ:

«Մեծ յոյ­սով եմ, որ փայ­լուն ար­դիւնք­ներ ձեռք կը ձգենք Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու ա­խո­յե­նու­թեան»:

Երկուշաբթի, Յունիս 13, 2016