ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ Է «INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS»Ի ՄՐՑԱՆԱԿԻՆ

Դի­լի­ջա­նի Մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը (UWC Dilijan College) ար­ժա­նա­ցած է մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­ւոր «International Property Awards»ի մրցա­նա­կին «Հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում» ո­լոր­տին մէջ (Public Services Development):

«Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» (IDeA) հիմ­նադ­րա­մի հան­րա­յին կա­պե­րու բա­ժնին հա­մա­ձայն՝ այս դա­սին մէջ նկա­տի կ՚առնուին այն­պի­սի չա­փա­նիչ­ներ, ինչ­պէս՝ շի­նա­րա­րու­թեան ո­րա­կը, հա­մա­կար­գի են­թա­կա­ռոյց­նե­րու տե­ղա­բաշ­խու­մը, շէն­քի դիր­քը, ճար­տա­րա­պե­տա­կան եւ նա­խագ­ծա­յին լու­ծում­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ «բնա­պա­հա­կան» ճար­տա­րա­գի­տու­թիւն­նե­րու կի­րար­կու­մը:

«International Property Awards»ի փոր­ձա­գէտ­նե­րու կող­մէ յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած է կա­ռոյ­ցին ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­յե­ցա­կար­գը. բարձր կը գնա­հա­տուին այն նա­խա­գի­ծե­րը, ո­րոնք կը միա­ւո­րեն գե­ղա­գի­տա­կան տեսքն ու շա­հա­գործ­ման յար­մա­րա­ւէ­տու­թիւ­նը:

Դափ­նե­կիր­նե­րու պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բերի 22-ին, Լոն­տո­նի մէջ։

«International Property Awards»ը հիմ­նադ­րուած է 1995 թուա­կա­նին, ներ­կա­յիս մի­ջազ­գա­յին ա­մե­նա­հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նակ­նե­րէն մէկն է։

Դի­լի­ջա­նի Մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը (DIS) բա­րե­սի­րա­կան սե­փա­կան նա­խա­գիծ է, ո­րուն նա­խա­ձեռ­նած է Sberbank CIB-ի հա­մա­ղե­կա­վար Ռու­բէն Վար­դա­նեան։ Նա­խա­գի­ծի ընդ­հա­նուր ար­ժէ­քը կը կազ­մէ 150 մի­լիոն տո­լար։ Դպրո­ցը նա­խա­տե­սուած է տար­բեր եր­կիր­ներ ներ­կա­յաց­նող 650 ա­շա­կերտ­նե­րու եւ 60 ու­սու­ցիչ­նե­րու հա­մար։ Դպրո­ցի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը կը ստա­նան Մի­ջազ­գա­յին պա­քա­լո­րէա­յի վկա­յա­կան։

2013 թուականի Հոկ­տեմ­բե­րին, Դի­լի­ջա­նի Մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը դար­ձած է «Աշ­խար­հի միա­ցեալ գո­լէճ­ներ» կրթա­կան ցան­ցի (United World Colleges-UWC) լիի­րաւ ան­դամ եւ կո­չուած է UWC Dilijan, իսկ Նո­յեմ­բե­րին դպրո­ցը ստա­ցած է IB World School (International Baccalaureate-Մի­ջազ­գա­յին պա­քա­լորէա) կար­գա­վի­ճա­կը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015