ԿԱՐՄԻՐ ԳԻԾԵՐԸ ՀԱՏՈՒԱԾ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան հա­տած է բո­լոր կար­միր գի­ծե­րը։ Վեր­ջերս Լիւպ­լիա­նա­յի մէջ շփում­ներ ու­նե­նա­լու ժա­մա­նակ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան հար­ցազ­րոյց մը տուաւ Սլո­վե­նիոյ «Delo» օ­րա­թեր­թին։ Այս առ­թիւ ան անդ­րա­դար­ձաւ բազ­մաբ­նոյթ խնդիր­նե­րու, նե­րա­ռեալ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ Նալ­պան­տեա­նի հետ տե­սակ­ցու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած լրագ­րո­ղը Փո­լո­նա Ֆրէ­լիխ Նալ­պան­տեա­նին հարց տուած է հայ-ա­զէ­րի սահ­մա­նի լարուած ի­րա­վի­ճա­կին շուրջ։ Թղթա­կի­ցը յի­շե­ցու­ցած է, որ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ սկսած են խօ­սիլ դան­դաղ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մի մը մա­սին։ Ո՞վ կը ձգտի սրել ի­րա­վի­ճա­կը եւ «ի՞նչ նպա­տա­կով»։ Ի պա­տաս­խան Նալ­պան­տեան ը­սաւ հե­տե­ւեա­լը. 

«Գի­տէք, այս մա­սին շատ յստակ ձե­ւով ար­տա­յայ­տուե­ցան ԵԱՀԿ-ի Մինս­քան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը։ Սո­վո­րա­բար, միջ­նորդ­նե­րը կը փոր­ձեն ըլ­լալ չէ­զոք եւ չը­նել հաս­ցէա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ։ Բայց, քա­նի որ Ատր­պէյ­ճան հա­տեց բո­լոր կար­միր գի­ծե­րը, Յու­նուա­րի 27-ին հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, Ռու­սաս­տան եւ Ֆրան­սա, հան­դէս ե­կան հաս­ցէա­կան յայ­տա­րա­րու­թեամբ, ուր Ատր­պէյ­ճա­նին կոչ ուղ­ղե­ցին դադ­րեց­նել հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րը։ Ա­նոնք կոչ ուղ­ղե­ցին, որ­պէս­զի Պա­քու չքննա­դա­տէ Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը, չքննա­դա­տէ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը, այ­սինքն՝ ցու­ցա­բե­րէ ա­ռա­ւել շի­նիչ մօ­տե­ցում, որ­պէս­զի հնա­րա­ւոր ըլ­լայ հաս­նիլ կար­գա­ւոր­ման։ Ակն­յայտ է, որ Ատր­պէյ­ճան մեր տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս կը հրահ­րէ լա­րուա­ծու­թիւ­նը։ Վեր­ջին տասը տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճան ա­ւել­ցու­ցած է իր ռազ­մա­կան պիւտ­ճէն՝ զայն հասց­նե­լով 163 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րէն գրե­թէ 5 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի։ Սա կը նշա­նա­կէ, որ 30 ան­գամ մեծ­ցու­ցած է իր ռազ­մա­կան պիւտ­ճէն։ Դժուար, թէ հնա­րա­ւոր ըլ­լայ գտնել մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի վրայ այն­պի­սի պե­տու­թիւն մը, որ 30 ան­գամ մեծ­ցու­ցած ըլ­լայ իր ռազ­մա­կան պիւտ­ճէն։ Ատր­պէյ­ճան ոչ միայն կը մեծց­նէ իր ռազ­մա­կան պիւտ­ճէն, այ­լեւ կը սպառ­նայ նոր ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րով, նոր պա­տե­րազ­մով։ Բո­լո­րին յայտ­նի է, որ պա­տե­րազ­մը խնդրի լուծ­ման մի­ջոց չէ եւ բո­լոր պա­տե­րազմ­նե­րէն յե­տոյ պէտք է վե­րա­դառ­նալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սե­ղա­նին շուրջ։ Իսկ այ­սօր մենք հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նինք բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու՝ Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն միջ­նոր­դու­թեամբ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի մշտա­կան ան­դամ­նե­րը, ԱՄՆ, Ռու­սաս­տան եւ Ֆրան­սա, նա­խա­գահ­նե­րու մա­կար­դա­կով ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նա­հար­ցի կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ հան­դէս ե­կած են հինգ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով։ Հա­յաս­տան պատ­րաստ է կար­գա­ւոր­ման եր­թալ վե­րո­յի­շեալ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ»։ 

Նալ­պան­տեա­նին հար­ցում մըն ալ ուղ­ղուած է, թէ ար­դեօք Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մը ազ­դե­ցու­թիւն կ՚ու­նե­նա՞յ նախ­կին խորհր­դա­յին տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս առ­կայ սա­ռե­ցեալ հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ան յայտ­նած է հե­տե­ւա­լը. 

«Դուք գի­տէք, որ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սադ­րանք­նե­րու եւ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րու հե­տե­ւան­քով տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս լա­րուա­ծու­թիւն գո­յու­թիւն ու­նէր նաեւ մին­չեւ Ուք­րայ­նոյ ի­րա­վի­ճա­կին սրու­մը։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կոչ կ՚ուղ­ղէին ստեղ­ծել հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րու հե­տաքն­նու­թեան դրու­թիւն մը։ Ատր­պէյ­ճան հրա­ժա­րե­ցաւ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կոչ կ՚ուղ­ղէին, որ­պէս­զի դի­պու­կա­հար­նե­րը դուրս բեր-ւին Ար­ցա­խի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի շփման գծէն, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նէն։ Ատր­պէյ­ճան կրկին հրա­ժա­րե­ցաւ։ Այ­սինքն՝ ի­րա­վի­ճա­կի սրման ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը կը վի­ճա­կի Ատր­պէյ­ճա­նի վրայ, ո­րով­հե­տեւ ան կը հրա­ժա­րի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու վե­րո­յի­շեալ ա­ռա­ջարկ­նե­րէն, նե­րա­ռեալ վստա­հու­թեան ամ­րապնդ­ման մի­ջոց­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մնա­ցեալ բո­լոր ա­ռա­ջարկ­նե­րը»։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015