ԱՒՍՏՐԱԼԻԱՑԻ ՕԴԱՉՈՒԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Etihad Airways օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան չուերթ­նե­րէն մէ­կուն ըն­թաց­քին օ­դա­չուն անակնկալ որոշմամբ հրա­ժա­րած է օդ բարձ­րա­նա­լէ՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տա­լով ու­ղե­ւոր­նե­րու շար­քին գտնուող տա­րեց զոյ­գին հաս­նիլ հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ մա­հա­մերձ պառ­կած ի­րենց թո­ռան։

Ըստ The Telegraph-ի, օ­դա­նա­ւի անձ­նա­կազ­մը կը պատ­րաս­տուէր Ա­պու Տա­պիէն ու­ղե­ւո­րուիլ դէ­պի Աւստ­րա­լիա, երբ տա­րեց զոյ­գը հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը ստա­ցած է այն մա­սին, թէ ի­րենց թո­ռը տե­ղա­փո­խուած է հի­ւան­դա­նո­ցի վե­րա­կեն­դա­նաց­ման բա­ժան­մուն­քը:

Ա­նոնք այս մա­սին ան­մի­ջա­պէս տե­ղե­կա­ցու­ցած են օ­դա­նա­ւի անձ­նա­կազ­մին, որ­մէ յե­տոյ աւստ­րա­լիա­ցի օ­դա­չուն թռիչ­քէն վայր­կեան­ներ ա­ռաջ ո­րո­շած է օդ չբարձ­րա­նալ ու վե­րա­դար­ձած է թռիչ­քու­ղիի այն հա­տուա­ծը, ուր­կէ տա­րեց զոյ­գը կա­րո­ղա­ցած է իջ­նել օ­դա­նա­ւէն ու առ­նել ի­րենց ու­ղե­բե­ռը:

Յայտ­նի է, որ մեծ­մայրն ու մեծ­հայ­րը օ­դա­նա­ւա­կա­յա­նէն ուղ­ղուած են հի­ւան­դա­նոց՝ տես­նե­լու հա­մար ի­րենց թո­ռը, որ յա­ջորդ օ­րը մա­հա­ցած է։

Etihad Airways օդային ընկերութեան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը գո­վա­սան­քի ար­ժա­նա­ցու­ցած է օ­դա­չուն՝ իր կա­յա­ցու­ցած տեղին ո­րոշ­ման հա­մար:

 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016