ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՍՊԱՅ ՄԸ Կ՚ՈՒՂԱՐԿԷ ԴԷՊԻ ՄԱԼԻ

Հա­յաս­տան կը շա­րու­նա­կէ աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րել մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թիւն­նե­րուն՝ երկ­րի սահ­ման­նե­րէն դուրս ծա­գած հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու մեղ­մաց­ման ու յաղ­թա­հար­ման նպա­տա­կով։ Ցարդ մաս­նակ­ցած խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թիւն­նե­րուն մէջ Հա­յաս­տան ար­ձա­նագ­րած է յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ իր նպաս­տը բե­րած՝ հա­մաշ­խար­հա­յին անվ­տան­գու­թեան պահ­պան­ման։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան նշեց, որ հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թիւն պի­տի ի­րա­կա­նաց­նեն Մա­լիի մէջ։ Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը հա­մա­ձայն գտնուած են, որ­պէս­զի մաս­նակ­ցին այդ գոր­ծո­ղու­թեան։ Ներ­կա­յիս Հա­յաս­տան ար­դէն խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թիւն կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ Աֆ­ղա­նիս­տա­նի, Քո­սո­վա­յի եւ Լի­բա­նա­նի մէջ։

«Հայ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը ի­րենց խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն Աֆ­ղա­նիս­տա­նի, Քո­սո­վա­յի եւ Լի­բա­նա­նի մէջ։ Այժմ հա­մա­ձայ­նու­թիւն կայ, որ­պէս­զի Յու­նիս-Յու­լի­սէն սկսեալ Հա­յաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րէն սպայ մը ու­ղե­ւո­րուի դէ­պի Մա­լի», ը­սաւ Սէյ­րան Օ­հա­նեան։

Հայաստանի կողմէ միջազգային խաղաղարար առաքելութիւններուն բերուած մասնակցութիւնը միշտ կ՚արժանանայ բարձր գնահատանքի։

Հինգշաբթի, Մայիս 14, 2015