ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու կա­րե­ւոր ժո­ղով­ներ։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի նիս­տը՝ նա­խա­գա­հու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ ա­տե­նա­պե­տու­թեամբ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի։ Մինչ այդ, Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ար­տա­հերթ ժո­ղո­վը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ճամ­բոր­դու­թեան մէջ է՝ ժո­ղո­վը գլխա­ւո­րեց Հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեան։ Ար­տա­հերթ այս ժո­ղո­վը տե­ւեց շուրջ չորս ժամ։ Նոյ­նա­ժա­մա­նակ տե­ղի ու­նե­ցած այս կա­րե­ւոր խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ, գի­շե­րուան ժա­մե­րուն հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն եւ աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մէկ­տե­ղուե­լով կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին միաս­նա­բար։

Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ առ­նուած ո­րո­շու­մը, այս կա­պակ­ցու­թեամբ Թուր­քիոյ մէջ ստեղ­ծուած բո­ղո­քի հուժ­կու ա­լի­քը եւ նոյն մթնո­լոր­տին մէջ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին կող­մէ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կուած նա­մակն ու հա­մայն­քէն ներս այդ նա­մա­կին ստեղ­ծած ար­ձա­գանգ­նե­րը՝ այս շրջա­նին յե­ղաշր­ջած են թրքա­հա­յու­թեան օ­րա­կար­գը։ Այս­պի­սի մթնո­լոր­տի մը մէջ է, որ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցան յի­շեալ եր­կու կա­րե­ւոր ժո­ղով­նե­րը։ VADİP-ի ար­տա­հերթ ժո­ղո­վը դռնփակ էր։ Շուրջ չորս ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րը փոր­ձե­ցին ար­ժե­ւո­րել ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը։

Ըստ մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, VADİP-ի հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը նախ նիս­տի մաս­նա­կից­նե­րուն բա­ցատ­րե­ցին, թէ ինչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցած էին մին­չեւ ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին կազ­մա­կեր­պու­մը եւ ինչ­պի­սի շփում­նե­րու մէջ գտնուած էին Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հետ։ Եր­կա­րա­տեւ ժո­ղո­վի տե­ւո­ղու­թեան մի­ջոց մը Պէզ­ճեան սրահ այ­ցե­լեց Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նադ­պիր Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան։ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը կ՚աշ­խա­տէր զե­կոյ­ցի մը նա­խա­գա­ծին վրայ։ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան այդ բանա­ձե­ւը ի գի­տու­թիւն ներ­կա­յա­ցուց VADİP-ի ժո­ղո­վա­կան­նե­րու ու­շադ­րու­թեան եւ ա­նոնց տպա­ւո­րու­թիւն­ներն ալ լսե­լէ վերջ վե­րա­դար­ձաւ Պատ­րիար­քա­րան։ Թեր ու դէմ եր­կա­րա­տեւ կար­ծիք­նե­րու փո­խա­նա­կու­մէն վերջ բազ­մա­թիւ վար­կած­նե­րու քննար­կում­նե­րու լոյ­սին տակ՝ VADİP-ի ժո­ղո­վա­կան­ներն ալ հա­մա­ձայ­նու­թեան հա­սան զե­կոյ­ցի մը հրա­պա­րակ­ման շուրջ։ Այդ զե­կոյ­ցի նա­խա­գի­ծը պատ­րաս­տե­լու հա­մար պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ստանձ­նե­ցին կարգ մը ժո­ղո­վա­կան­ներ. ինչ­պէս՝ Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Թո­րոս Ալ­ճան, VADİP-ի ա­տե­նադ­պիր եւ Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լը, Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ այլք։

Ըստ մեր ստա­ցած ան­պաշ­տօն տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն եւ աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ թէեւ ընդ­հա­նուր առ­մամբ լիար­ժէք հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը չէ գո­յա­ցած զե­կոյց­նե­րու բո­վան­դա­կու­թեան եւ շեշ­տադ­րում­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ, սա­կայն բո­լո­րը հա­մա­կար­ծիք գտնուած են, թէ հա­մայն­քէն ներս պա­ռակտ­ման մը տպա­ւո­րու­թիւ­նը պէտք է ան­պայ­ման կան­խուի։ Կէս գի­շե­րը անց զե­կոյց­նե­րու վրայ տա­րուած աշ­խա­տան­քը ընդ­հա­տուած է՝ գի­շե­րուան յա­ռա­ջա­ցած ժա­մուն պատ­ճա­ռով։ Այդ աշ­խա­տանք­նե­րը վերսկ­սած են այս ա­ռա­ւօտ։ Ըստ ե­րե­ւոյ­թին, Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վը կը նա­խընտ­րէ իր զե­կոյ­ցը հրա­պա­րա­կել VADİP-ի յայ­տա­րա­րու­թեան բո­վան­դա­կու­թեան վե­րա­հա­սու դառ­նեա­լէ վերջ։ Բայց եւ այն­պէս, VADİP-ի զե­կոյ­ցի բո­վան­դա­կու­թեան վրայ տա­րուած աշ­խա­տանք­նե­րը, ըստ ե­րե­ւոյ­թին, ան­կա­խա­տե­սե­լիօ­րէն եր­կա­րած են։ VADİP-ի ար­տա­հերթ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի ար­ձակ­ման փու­լին, ժա­մը շուրջ 22.00-ին, զե­կոյ­ցը շա­րադ­րե­լու պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստա­ցած ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն խոս­տա­ցած են այս ա­ռա­ւօտ ե­րէ­կուան նիս­տի ար­դիւն­քին շուրջ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը փո­խան­ցել մա­մու­լին։ Այդ կան­խա­տե­սում­նե­րը չեն ար­դա­րա­ցած՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ մին­չեւ գրե­թէ կէ­սօ­րուան ժա­մե­րը այ­սօր VADİP-ի ա­նու­նով ո­չինչ փո­խան­ցուած է մա­մու­լին։ Հա­ւա­նա­կան է, որ օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վին կամ VADİP-ին կող­մէ հրա­պա­րա­կուին զե­կոյց­ներ, սա­կայն ըստ դէպ­քե­րու ըն­թաց­քին՝ այս պա­հու դրու­թեամբ ի զօ­րու ըլ­լալ կը թուի ա­մէն վար­կած։

Երեքշաբթի, Յունիս 14, 2016