Կառավարութիւնը պատրաստութիւն կը տանի ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԷՄ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Փոխ-վար­չա­պետ Նու­րետ­տին Ճա­նիք­լի յայ­տա­րա­րեց, որ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պատ­րաս­տու­թիւն­ներ յա­ռաջ կը տա­նի Գեր­մա­նիոյ դէմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու գոր­ծադ­րու­թեան հա­մար։

Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խը օգ­տա­գոր­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ Գեր­մա­նիա վեր­ջին շրջա­նին պա­հանջ ներ­կա­յա­ցու­ցած է Թուր­քիոյ։ Նու­րետ­տին Ճա­նիք­լի ե­րէկ այս կա­պակ­ցու­թեամբ յայ­տա­րա­րեց, թէ ճիշդ է նման պա­հան­ջի մը Ան­գա­րա հա­սած ըլ­լա­լը, սա­կայն այս կա­պակ­ցու­թեամբ ո­րո­շում մը չէ տրուած։ Մնա­ցեալ բո­լոր ար­ժե­ւո­րում­նե­րը զուտ խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րէ կը բաղ­կա­նայ։

Փոխ-վար­չա­պե­տին խօս­քե­րով, հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ Գեր­մա­նիա տխուր ո­րո­շում մը ըն­դու­նած է։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ձեռք առ­նուե­լիք նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջոց­նե­րուն շուրջ աշ­խա­տանք­նե­րը ըն­թաց­քի մէջ են։ Բնա­կա­նա­բար այս նուրբ նիւ­թին ա­ռըն­չու­թեամբ աշ­խա­տանք­նե­րը չեն կա­տա­րուիր հրա­պա­րա­կաւ։ Ան­կա­րե­լի է, որ Թուր­քիա ան­տար­բեր մնայ Գեր­մա­նիոյ կող­մէ առ­նուած այդ ո­րոշ­ման դէմ։ «Թէ ի՞նչ կա­րե­լի է ը­նել, հնա­րա­ւոր կրնա՞յ դառ­նալ այդ ո­րոշ­ման վե­րա­ցու­մը, ա­ռա­ջին հեր­թին այս նպա­տա­կին ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րուին պատ­կան մար­մին­նե­րուն կող­մէ», ը­սաւ Նու­րետ­տին Ճա­նիք­լի։ 

Երեքշաբթի, Յունիս 14, 2016