ԻՐԱՆ-5+1 ՁԵՒԱՉԱՓԻՆ ՄԷՋ ԼՈՒԾՈՒՄ

Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ տա­րի­նե­րէ ի վեր ապ­րուած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն վերջ, ի վեր­ջոյ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ Թեհ­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ։ Ի­րա­նի եւ 5+1 (ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի հինգ մշտա­կան ան­դամ­ներ եւ Գեր­մա­նիա) բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին կա­րե­լի դար­ձաւ հաս­նիլ հա­մա­ձայ­նու­թեան։ Դի­ւա­նա­գի­տա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ փո­խա­դարձ զի­ջում­ներ ա­պա­հո­վուած են բո­լոր հար­ցե­րուն շուրջ, իսկ ար­դիւն­քին վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը շու­տով պի­տի կա­տա­րեն կող­մե­րը։

Վիեն­նա­յի մէջ, ՄԱԿ-ի կեդ­րո­նա­կա­յա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը թափ ստա­ցած էին Ի­րան-5+1 ձե­ւա­չա­փին մէջ։ Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծա­ռա­յու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­պէս հա­ղոր­դեց, որ վե­ցեա­կի եւ Ի­րա­նի բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը գու­մա­րած են եզ­րա­փա­կիչ լիա­գու­մար նիս­տը։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս գոր­ծար­քը փու­թով պաշ­տօ­նա­պէս ամ­րագ­րուի պատ­կան եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն կող­մէ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015