ԱՆԳԱՐԱՅԷՆ ԱՅՑ՝ ՄՈՍԿՈՒԱ

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ, Մոս­կուա­յի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Ան­գա­րա­յի կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ՝ երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը բնա­կա­նոն հու­նին վե­րա­դարձ­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Մոս­կուա մեկ­նած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րուի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին կող­մէ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, պա­տուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մեն Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան, Ներ­քին գոր­ծոց եւ Հա­ղոր­դակ­ցու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց ռուս պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն հետ կ՚ու­նե­նան հան­դի­պում մը։ Պաշ­տօ­նա­տար­նե­րուն միա­ցած են նաեւ մաս­նա­ւոր հա­տուա­ծի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Կը հա­ղոր­դուի, որ քննար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ չար­թըր թռիչք­նե­րու վերսկս­ման ուղ­ղու­թեամբ պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը, զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու անվ­տան­գու­թեան հա­մար ձեռք առ­նուած նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջոց­նե­րը։ Կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան զբօ­սաշր­ջու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նոր գե­տին­նե­րու ո­րոն­ման կա­պակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016