ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Գոց շու­կա­յի մէջ սկիզբ ա­ռած է վե­րա­նո­րո­գու­թեան լայ­նա­ծա­ւալ աշ­խա­տանք­նե­րու ծրա­գիր մը։ Ե­րէկ ար­դէն այդ գոր­ծըն­թա­ցին պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կը տրուե­ցաւ։ Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ 554 տա­րուան հնու­թեամբ Գոց շու­կան ա­մէն տա­րի կը հիւ­րըն­կա­լէ շուրջ 92 մի­լիոն այ­ցե­լու։ Գոց շու­կա­յի վե­րա­նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ռա­ջին հեր­թին պի­տի սկսին տա­նի­քէն։ Եր­կար տա­րի­ներ տե­ւած նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րէն վերջ Գոց շու­կա­յի տա­նի­քի բա­րե­նո­րո­գու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին ա­ջակ­ցու­թեամբ։

Պատ­մա­կան այս ե­զա­կի կա­ռոյ­ցի տա­նի­քին ա­ռա­ջին ա­ղիւ­սը զե­տե­ղուե­ցաւ Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պետ Մուս­թա­ֆա Տե­մի­րի կող­մէ։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Գոց շու­կան այն պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րե­րէն է, որ դա­րեր շա­րու­նակ Իս­թան­պու­լի ա­ռեւ­տու­րին զար­կե­րա­կը հա­մա­րուած է։ Այն­տեղ վա­ղուց լուրջ ներ­կա­յու­թիւն մը ու­նե­ցած են նաեւ հա­յե­րը, մաս­նա­ւո­րա­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դին հետ նոյ­նա­ցած ար­հեստ­նե­րու վար­պետ­ներ։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016