ՆՈՐ ԽԱՂԸՆԿԵՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի մեծ աստ­ղը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան ար­դէն պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած է՝ Անգ­լիոյ «Փրէօ­միէր լիկ»ին մէջ հան­դէս գա­լու հա­մար։ Գեր­մա­նիոյ «Պո­րու­սիա տորտ­մունտ» ա­կում­բի մաս­նա­շա­պի­կով Պուն­տես­լի­կա­յի մէջ լուրջ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րե­լէ վերջ՝  Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան վեր­ջերս փո­խան­ցուե­ցաւ անգ­լիա­կան «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ» ա­կում­բին։ Ե­րէկ, ան իր նոր խում­բի խա­ղըն­կեր­նե­րուն հետ ի­րա­կա­նա­ցուց ա­ռա­ջին պա­րապ­մուն­քը։ Ա­կում­բի աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս ալ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան սկսած է մար­զուիլ «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ»ի կազ­մին հետ, ա­ւագ մար­զիչ Խո­սէ Մո­րի­նիո­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան աստ­ղա­բաշ­խա­յին ներդ­րու­մով մը «Պո­րու­սիա տորտ­մունտ»էն ան­ցած է «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ»։ Ան ներ­կա­յիս նոր մրցա­նիշ մըն ալ սահ­մա­նած է՝ դառ­նա­լով նախ­կին խորհր­դա­յին տա­րած­քի ա­մե­նա­բարձր գի­նով ֆութ­պո­լէօ­րը, որ հան­դէս կու գայ Ա­րեւ­մուտ­քի մէջ։ Այդ մրցա­նի­շը նա­խա­պէս կը պատ­կա­նէր Ուք­րայ­նա­յէն Անտ­րէյ Շեւ­չեն­քո­յին, որ եր­կար տա­րի­ներ հան­դէս ե­կած էր Ի­տա­լիոյ Մի­լա­նի կազ­մին մէջ։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016