ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Դա­մաս­կո­սի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի կող­մէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դումնե­րով, կող­մե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի լուծ­ման յար­մա­րա­գոյն տար­բե­րակ­նե­րուն շուրջ։ Զա­րիֆ հաս­տա­տեց, թէ Սու­րիոյ ժո­ղո­վուր­դը պէտք է շա­րու­նա­կէ պայ­քա­րը ա­ռանց ար­տա­քին մի­ջամ­տու­թեան ու պահ­պա­նե­լով տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը։ Ըստ Զա­րի­ֆի, Ի­րան պի­տի շա­րու­նա­կէ օգ­նել Սու­րիոյ ազ­գին՝ ամ­րու­թեան ամ­րապնդ­ման հա­մար։

Զրու­ցա­կից­նե­րը ընդգծե­ցին նաեւ, թէ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի պե­տու­թիւն­ներն ու աշ­խար­հի այլ եր­կիր­նե­րը պէտք է գի­տակ­ցին, որ ա­նոնց ճա­կա­տա­գիրն ու ի­րենց ազ­գե­րու ա­պա­գան լուրջ վտան­գի դէմ յան­դի­ման կը գտնուի ա­հա­բեկ­չու­թեան տա­րած­ման հե­տե­ւան­քով։

Նոյն տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին Պե­շար Է­սատ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ փոխան­ցած է Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ գո­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան շուրջ։ Ան հա­մո­զուած է, թէ այդ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը ա­պա­հո­վուած է շնոր­հիւ Ի­րա­նի ազ­գի տո­կու­նու­թեան։ «Սա վառ ա­պա­ցոյց մըն է, որ միայն կամքն ու ամ­րու­թիւ­նը կրնան ըլ­լալ ազ­գա­յին շա­հե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ու­ղին», զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշած է Է­սատ, որ նաեւ գնա­հա­տած է Ի­րա­նի նեցուկը ու ող­ջու­նած ա­նոր ջան­քե­րը՝ Սու­րիոյ մէջ պա­տե­րազ­մի դադ­րեց­ման, ինք­նիշ­խա­նու­թեան հա­մար։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015