ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ ԴԷՊԻ ԳԵՐՄԱՆԻԱ

Նախ­կին դա­տա­խազ Զէ­քէ­րիա Էօ­զի ար­տա­սահ­մա­նեան ո­դի­սա­կա­նը կը շա­րու­նա­կէ զբա­ղեց­նել հան­րա­յին կար­ծի­քին օ­րա­կար­գը։ «Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թը այ­սօր կը գրէ, թէ իր հաս­ցէին ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում ըն­դու­նուած նախ­կին դա­տա­խազ Զէ­քէ­րիա Էօզ երկ­րէն խոյս տա­լէ վերջ՝ Հա­յաս­տա­նի վրա­յով մեկ­նած է Գեր­մա­նիա։ Ան Ե­րեք­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան Ե­րե­ւա­նէն օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով ու­ղե­ւո­րուած է Գեր­մա­նիա, ուր մուտ­քի թոյլ­տուու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թե­նէն զերծ ձե­ւով կրցած է մտնել՝ շնոր­հիւ իր կա­նաչ ան­ցագ­րին։

Հարկ է նշել, որ վեր­ջին օ­րե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ կը նշուէր, թէ Զէ­քէ­րիա Էօ­զի հետ Հա­յաս­տան մեկ­նած էր նաեւ նոյն­պէս նախ­կին դա­տա­խազ Ճե­լալ Քա­րա, ո­րու մա­սին չի խօ­սուիր այս վեր­ջին հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015