ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

ՆԱ­ԹՕ-ի Զի­նուո­րա­կան կո­մի­տէի ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ­նե­րուն տա­րե­կան հա­ւա­քը շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Թուր­քիոյ տան­տի­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քին բաց­ման ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար։ Բաց­ման հանգ­րուա­նին ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, վար­չա­պե­տը այս առ­թիւ ընդգ­ծեց, որ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պէտք է պայ­քա­րիլ ուս ու­սի։ Ըստ ի­րեն, ո­րե­ւէ կրօ­նի, մշա­կոյ­թի կամ ազ­գա­յին տար­բե­րու­թիւն չի կրնար օ­րի­նա­կա­նաց­նել ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Հե­տե­ւա­բար, միաս­նա­բար պէտք է պայ­քա­րիլ ա­մէն տե­սակ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Վար­չա­պե­տը ընդգ­ծեց, որ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» եւ ՓՔՔ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն դէմ կա­տա­րուած օ­դա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը լուրջ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նին այդ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րուն ոչն­չաց­ման տե­սան­կիւ­նէն։ Ան դի­տել տուաւ, թէ Թուր­քիա պի­տի շա­րու­նա­կէ այս պայ­քա­րը։ Ան շեշ­տեց նաեւ, թէ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ զա­նա­զա­նու­թիւն­ներ պի­տի չդրուին։ «Թուր­քիոյ մէջ ե­թէ ձեր ե­րե­սը դարձ­նէք դէ­պի հա­րաւ, ա­պա կը տես­նէք Սու­րիան եւ Ի­րա­քը, հիւ­սի­սին՝ Ուք­րայ­նան, Կով­կա­սէ ներս Վրաս­տա­նի հա­ւա­նա­կան ճգնա­ժա­մը, ինչ­պէս նաեւ Պալ­քան­նե­րու բազ­մա­թիւ ռիս­քե­րը։ Այս պատ­ճա­ռով պէտք է միշտ սթափ գտնուիլ», ը­սաւ Տա­վու­տօղ­լու եւ ա­ւել­ցուց, թէ այս բո­լո­րը սպառ­նա­լիք­ներ կը հա­մա­րուին ոչ միայն ՆԱ­ԹՕ-ի դաշ­նա­կից Թուր­քիոյ հա­մար, այլ՝ նոյ­նինքն դա­շին­քին եւ Եւ­րո­պա­յի տե­սա­կէ­տէ։ Տա­վու­տօղ­լու յի­շե­ցուց, որ Թուր­քիա կը յար­գէ իր պա­տաս­խա­նատո­ւու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս ը­րած էր Աֆ­ղա­նիս­տա­նի մէջ, եւ այս դիր­քո­րո­շու­մը պի­տի շա­րու­նա­կէ ա­հա­բեկ­չու­թեան կամ կա­յու­նու­թեան սպառ­նա­ցող գոր­ծօն­նե­րուն դէմ։

ՆԱ­ԹՕ-ի Իս­թան­պու­լի ժո­ղով­նե­րուն ըն­թաց­քին զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քարն ալ ընդգ­ծեց, որ ե­թէ ճիշդ ժա­մա­նա­կին մի­ջամտու­թիւն­ներ չկա­տա­րուին, ա­պա Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կրնան ա­պա­կա­յու­նու­թիւն յա­ռա­ջաց­նել ամ­բողջ տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս։ Ա­քար ընդգ­ծեց նաեւ, թէ Թուր­քիա պի­տի շա­րու­նա­կէ պայ­քար մղել ՓՔՔ­-ի դէմ, որ կը սպառ­նայ տա­րած­քաշրջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան։ Իր խօս­քե­րով, Թուր­քիա կը գտնուի ե­րեք ճգնա­ժա­մե­րու հա­րե­ւա­նու­թեամբ. ինչ­պէս՝ Սու­րիա, Ի­րաք եւ Ուք­րայ­նա։ ՆԱ­ԹՕ-ի հա­րա­ւա­յին եւ ա­րե­ւե­լեան թե­ւե­րուն մօտ յա­ռա­ջա­ցած այս սպառ­նա­լիք­նե­րը ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն ոչ միայն տա­րած­քաշր­ջա­նին, այլ նաեւ՝ կլո­պալ անվ­տան­գու­թեան մի­ջա­վայ­րին վրայ։

Միւս կող­մէ, ՆԱ­ԹՕ-ի Եւ­րո­պա­յի դաշ­նա­կից զօր­քե­րու բարձ­րա­գոյն հրա­մա­նա­տար զօ­րա­վար Ֆի­լիփ Պրիտ­լաւ յայտ­նեց, թէ Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խի տա­րո­ղու­թիւ­նը կրնայ բարձ­րա­ցուիլ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015