ՄՂՁԱՒԱՆՋ…

Փա­րի­զի մէջ ե­րէկ գի­շեր բա­ռին բուն ի­մաս­տով ապ­րուե­ցաւ մղձա­ւանջ մը։ Ֆրան­սա­յէն հա­սած լու­րե­րը ա­հու­սար­սափ պատ­ճա­ռե­ցին հա­մայն աշ­խար­հին։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան եօթ տար­բեր կէ­տե­րու վրայ հա­մա­ժա­մա­նա­կեայ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­ներ ապ­րուե­ցան ֆրան­սա­կան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ։ Այս­պէս, Փա­րի­զի հիւ­սի­սին՝ «Սթատ Տը Ֆրանս»ի մէջ Ֆրան­սա­յի եւ Գեր­մա­նիոյ ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կան­նե­րու հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ պա­տա­հած յար­ձակ­ման ա­ռըն­թեր մայ­րա­քա­ղա­քի կեդ­րո­նի ա­րե­ւե­լեան հա­տուա­ծի վեց կէ­տե­րուն վրայ գրե­թէ նոյ­նա­ժա­մա­նակ պա­տա­հե­ցան ա­հե­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րը, ո­րոնց զո­հե­րու թի­ւը կը հաս­նի 150-ի սահ­մա­նին։

Ներ­կայ պայ­ման­նե­րով կաս­կած­նե­րը ըստ էու­թեան կը կեդ­րո­նա­նան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման վրայ, մա­նա­ւանդ, որ Ֆրան­սա մաս կը կազ­մէ ա­նոր դէմ ստեղ­ծուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան։ Ռազ­մա­դաշ­տի վե­րա­ծուած ֆրան­սա­կան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ ապ­րուած այս դէպ­քը ան­նա­խըն­թաց է եւ ան­բաղ­դա­տե­լիօ­րէն ա­ւե­լի ծան­րակ­շիռ՝ քան տա­րե­մու­տին պա­տա­հած «Շար­լի Էպ­տօ»ի ցնցու­մը։ Հա­մեր­գաս­րահ­նե­րու եւ ճա­շա­րան­նե­րու մէջ պա­տանդ վեր­ցուած մար­դոց վայ­րա­գօ­րէն սպա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով զո­հե­րուն թի­ւը ե­ղած է այս­քան բարձր։ Ա­հու­սար­սափ յա­ռա­ջա­ցած է քա­ղա­քա­կիրթ ամ­բողջ աշ­խար­հէն ներս եւ մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ բո­լո­րը ու­նին այն հա­մո­զու­մը, թէ այս յար­ձա­կու­մը ի­րա­կա­նու­թեան մէջ գոր­ծուած է մարդ­կու­թեան դէմ։

Փա­րի­զի մէջ ապ­րուած ե­րէ­կուան մղձա­ւան­ջի մթնո­լոր­տին մէջ, ան­մի­ջա­պէս հե­ռա­տե­սի­լի պաս­տառ­նե­րուն վրայ յայտ­նուե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ, որ իր պատ­գա­մը շատ յու­զուած շեշ­տով մը փո­խան­ցեց իր երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն։ Օ­լանտ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ զօ­րա­ւոր հան­դէս գա­լու կոչ ուղ­ղեց հա­մայն Ֆրան­սա­յին ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ ձեռք առ­նուած լայ­նա­ծա­ւալ անվ­տան­գու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մա­սին։ Այս­պէս, ֆրան­սա­ցի ղե­կա­վա­րը ամ­բողջ երկ­րէն ներս հռչա­կեց ար­տա­կարգ դրու­թիւն ու փա­կուե­ցան երկ­րին բո­լոր սահ­ման­նե­րը։ Ֆրան­սա­կան պե­տու­թիւ­նը, ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով ան­ցած է ա­հա­զան­գա­յին վի­ճա­կի։ Է­լի­զէի պա­լա­տին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տա­հերթ նիստ։ Ֆրան­սա­յի Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս ալ ան­մի­ջա­պէս ճգնա­ժա­մա­յին խորհր­դակ­ցու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, իսկ այս ա­ռա­ւօտ ժո­ղով մը գու­մա­րեց երկ­րի Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը։

Ֆրան­սա­կան պե­տու­թեան այս բո­լոր գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան մի­ջազ­գա­յին մեծ զօ­րակ­ցու­թեան մը մթնո­լոր­տին մէջ։ Ար­դա­րեւ, դէպ­քի պա­տա­հած ա­ռա­ջին պա­հե­րէն իսկ սկսեալ մի­ջազ­գա­յին յա­ռա­ջա­տար դե­րա­կա­տար­նե­րը ի­րե­րա­յա­ջորդ պա­խա­րա­կե­ցին ապ­րուած այս տմար­դի ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը։ ԱՄՆ-ի Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա, Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր, Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ, Անգ­լիոյ Վար­չա­պետ Տէյ­վիտ Քեմ­րըն, Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի եւ այլ բազ­մա­թիւ ղե­կա­վար­ներ ցա­ւակ­ցու­թիւն յայտ­նե­ցին Ֆրան­սա­յին։

Փա­րի­զի ղե­կա­վա­րու­թեան փու­թով վշտակ­ցու­թիւն­ներ ու­ղար­կուե­ցան նաեւ Ան­գա­րա­յէն եւ Ե­րե­ւա­նէն։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ան­մի­ջա­պէս տե­ղե­կա­ցու­ցին ի­րենց վշտակ­ցու­թիւն­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեանն ալ ցա­ւակ­ցա­կան մը ու­ղար­կեց իր ֆրան­սա­ցի պաշ­տօ­նա­կից Օ­լան­տին։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 14, 2015