G-20-Ի ԱՆԹԱԼԻՈՅ ԳԱԳԱԹԸ

Ան­թա­լիոյ մէջ այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը սկսի G-20-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի տան­տի­րու­թեամբ աշ­խար­հի բո­լոր յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը այս առ­թիւ ե­կած են Թուր­քիա։ Փա­րի­զի ե­րէ­կուան ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Օ­լանտ վեր­ջին պա­հուն ջնջած է մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։

Գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ Էր­տո­ղան շեշ­տեց, թէ այս մէ­կը պի­տի ըլ­լայ շրջա­դար­ձա­յին։ Նա­խա­գա­հը հա­մո­զուած է, թէ Ան­թա­լիոյ գե­րաս­տի­ճա­նով կը նա­խան­շուին G-20-ի յա­ռա­ջի­կայ աշ­խա­տանք­նե­րուն ուղ­ղու­թիւն­նե­րը։

Գա­գա­թա­ժո­ղո­վին զու­գա­հեռ Ան­թա­լիոյ մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան Էր­տո­ղա­նի երկ­կող­մա­նի տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րը ներ­կայ գրե­թէ բո­լոր ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ Թրքա­կան դի­ւա­նա­գի­տու­թիւ­նը այս ծի­րին մէջ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կը բե­րէ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը՝ գաղ­թա­կա­նաց առ­կայ հար­ցի ծալ­քե­րով եւ անվ­տան­գու­թեան գօ­տի մը ստեղ­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նով հան­դերձ։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 14, 2015