ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵՆԷ ԱՒԵԼԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ա­թէնք՝ Յու­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Փրո­քո­փիս Փաւ­լո­փու­լո­սի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ե­րէկ, Սերժ Սարգ­սեան այս շրջագ­ծով Ա­թէն­քի մէջ ծաղ­կեպ­սակ մը զե­տե­ղեց Ան­ծա­նօթ զի­նուո­րի յու­շար­ձա­նին մօտ, ուր մա­տու­ցեց իր յար­գան­քի տուր­քը։ Ա­ւե­լի վերջ Փաւ­լո­փու­լոս պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը դի­մա­ւո­րեց իր հայ պաշ­տօ­նա­կի­ցը։ Սերժ Սարգ­սեան եւ Փրո­քո­փիս Փաւ­լո­փու­լոս ու­նե­ցան ա­ռանձ­նազ­րոյց մը։ Հարկ է նշել, որ Փաւ­լո­փու­լոս նա­խա­գահ ընտ­րուե­լէ ա­ռաջ Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նէն ներս ե­ղած էր Հա­յաս­տա­նի հետ բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ան­դամ, հե­տե­ւա­բար բա­ւա­կա­նա­չափ տե­ղեակ է Ե­րե­ւա­նի վե­րա­բե­րեալ կա­րե­ւո­րա­գոյն հար­ցե­րուն։ Սարգ­սեան եւ Փաւ­լո­փու­լոս քննար­կե­ցին միջ­պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու օ­րա­կար­գին, ինչ­պէս նաեւ երկ­կող­մա­նի եւ բազ­մա­կող­մա­նի մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին ա­ռըն­թեր, նա­խա­գահ­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի այժ­մէա­կան հար­ցե­րուն շուրջ։ Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­ներն ալ մաս կազ­մե­ցին քննար­կում­նե­րու օ­րա­կար­գին, ա­նոնց զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ Յու­նաս­տա­նի դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նով հան­դերձ։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի, մաս­նա­ւո­րա­պէս Սու­րիոյ մէջ ստեղ­ծուած ճգնա­ժա­մին վրայ եւս ու­շադ­րու­թիւն կեդ­րո­նա­ցու­ցին։

Փրո­քո­փիս Փաւ­լո­փու­լոս Ա­թէն­քի մէջ պաշ­տօ­նա­կան ճաշ­կե­րոյթ մըն ալ սար­քեց ի պա­տիւ Սերժ Սարգ­սեա­նին։ Այս առ­թիւ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը հան­դէս ե­կան բա­ժա­կա­ճա­ռե­րով։ Սերժ Սարգ­սեան ընդգ­ծեց, թէ հա­յերն ու յոյ­նե­րը ա­ւե­լին են, քան բա­րե­կամ­ներ։ Ա­նոնք ի­րա­րու հետ կա­պուած են ընդ­հա­նուր պատ­մու­թեամբ եւ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րով։ «Ներ­կա­յաց­նե­լով եր­կու հնա­գոյն քա­ղա­քակր­թու­թիւն՝ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րը ա­րա­րած են կողք կող­քի՝ ի­րենց հետ­քը թող­լով հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան է­ջե­րուն մէջ։ Պայ­քա­րած են կողք կող­քի՝ վաս­տա­կե­լով գո­յա­տե­ւե­լու ի­րա­ւուն­քը։ Այ­սօր ալ, որ­պէս հա­ման­ման ար­ժէք­նե­րու եւ բա­րո­յա­կա­նու­թեան կրող­ներ, հան­դէս կու գան կողք կող­քի՝ վաս­տա­կե­լով յա­րա­տե­ւե­լու ու բար­գա­ւա­ճե­լու ի­րա­ւուն­քը։ Այդ ժա­ռան­գու­թեան հի­ման վրայ այ­սօր կը շա­րու­նա­կենք ամ­րապն­դել հայ-յու­նա­կան բա­րե­կա­մու­թիւ­նը, որ ար­դէն քսան­չորս տա­րիէ ի վեր կը կրէ միջ­պե­տա­կան բնոյթ», ը­սաւ Սերժ Սարգ­սեան։

Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան Սերժ Սարգ­սեան եւ Փրո­քո­փիս Փաւ­լո­փու­լոս մաս­նակ­ցե­ցան Ա­թէն­քի մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Հա­յաս­տան. Ա­րա­րա­տի ո­գին» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի հան­դի­սա­ւոր բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան։ Ա­թէն­քի Բիւ­զան­դա­կան եւ քրիս­տո­նէա­կան թան­գա­րա­նէն ներս բա­ցուած է այս ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Թան­գա­րա­նի կեդ­րո­նա­կան մաս­նա­շէք­նի եր­կու յար­կե­րուն վրայ կը ցու­ցադ­րուին ա­ւե­լի քան հա­րիւր ցու­ցան­մոյշ­ներ, ո­րոնք Հա­յաս­տա­նը կը ներ­կա­յաց­նեն՝ պրոն­զէ դա­րէն մին­չեւ 20-րդ դա­րը։ Ներ­կա­յա­ցուած ա­ռար­կա­նե­րը ե­զա­կի գտա­ծո­ներ են՝ պե­ղուած բա­ցա­ռա­պէս Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ տա­րած­քէն, ճար­տա­րա­պե­տու­թեան ու քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան բարձ­րար­ժէք գե­ղա­րուես­տա­կան նմոյշ­ներ, պաշ­տա­մուն­քի կամ ծէ­սի ե­զա­կի ի­րեր ե­ւայլն։ Նա­խա­գահ­նե­րը ցու­ցա­հան­դէ­սը շրջե­ցան եր­կու եր­կիր­նե­րու մշա­կոյ­թի նա­խա­րար­նե­րուն եւ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ թան­գա­րան այ­ցե­լած բազ­մա­թիւ հիւ­րե­րու հետ։

Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ալ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Այ­սօր Սերժ Սարգ­սեան Ա­թէն­քի մէջ կը մէկ­տե­ղուի Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րա­սի հետ եւ այս­պէ­սով կ՚եզ­րա­փա­կուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը։ Ան Ա­թէն­քէն կ՚ու­ղե­ւո­րուի դէ­պի Յու­նա­կան Կիպ­րոս՝ նոյն­պէս պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 15, 2016