ՍԻՐԱՆ ՍՈՒՐՔԻ ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է մեր հա­մայն­քէն Սի­րան Սուր­քին։ Յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Սի­րան Սուր­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս պի­տի պաշ­տօ­նա­վա­րէ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն գծով եւ քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւին հետ պի­տի աշ­խա­տի՝ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ կար­գադ­րու­թիւն­նե­րու շուրջ։

Ծա­նօթ է, որ Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կէն ներս բնակ­չու­թեան մէջ լուրջ տո­կոս մը կը կազ­մեն փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը։ Գա­ւա­ռա­կի բազ­մամ­շա­կոյթ մթնո­լոր­տին մէջ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հա­մայնք­նե­րուն ուղ­ղեալ բազ­մաբ­նոյթ աշ­խա­տանք կը տա­նի։ Մեր հա­մայն­քա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն եւ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մի­ջեւ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր հաս­տա­տուած է սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն եւ ներ­կա­յիս Սի­րան Սուր­քի կը պատ­րաս­տուի այդ նա­խըն­թաց­նե­րուն հի­ման վրայ շա­րու­նա­կել աշ­խա­տան­քը։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 15, 2016