ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ԵՏ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԷ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱԳԻՐԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

Տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կագ­րին մէջ շեշ­տուած է, թէ Թուր­քիա հե­ռա­ցած է  Եւ­րո­միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ Քո­փեն­հա­կեան չա­փա­նիշ­նե­րէն։ Բազ­մա­թիւ բնա­գա­ւառ­նե­րու պա­րա­գա­յին երկ­րէն ներս նկա­տուած է յե­տըն­թաց։ Տե­ղե­կագ­րին մէջ խիստ քննա­դա­տու­թիւն­ներ հաս­ցէագ­րուած են Թուր­քիոյ՝ բազ­մա­թիւ ո­լորտ­նե­րու պա­րա­գա­յին, մաս­նա­ւո­րա­պէս մա­մու­լի ա­զա­տու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։  

Այս տե­ղե­կագ­րին մէջ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան կոչ ուղ­ղած է՝ որ­պէս­զի թո­ղու զէն­քե­րը։ ՓՔՔ­-ի կտրուած­քով տե­ղե­կա­գի­րը ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն բաղ­դատ­մամբ ու­նի ա­ւե­լի յստակ բո­վան­դա­կու­թիւն մը, որ Թուր­քիոյ ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն ա­ւե­լի հա­մա­պա­տաս­խան կը հա­մա­րուի։ Յա­մե­նայն­դէպս Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ար­ձա­նագ­րած է, որ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ ի­րա­ւա­կան պե­տու­թեան գե­տին­նե­րուն վրայ Թուր­քիոյ մէջ նկա­տուած յե­տըն­թա­ցի լոյ­սին տակ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ակն­յայ­տօ­րէն դան­դա­ղած են բա­րե­փո­խում­նե­րը։ Մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգ­ծուած են դա­տա­կան հա­մա­կար­գի ան­կա­խու­թեան եւ ար­տա­յայ­տու­թեան ա­զա­տու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րը։

Ի լրումն այս բո­լո­րին, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի տե­ղե­կագ­րին մէջ այս տա­րի եւս յղում կա­տա­րուած է հայ­կա­կան հար­ցին, որ կը դա­սուի Ան­գա­րա­յի կար­միր գի­ծե­րու շար­քին։ Տե­ղե­կագ­րին մէջ յղում կա­տա­րուած է Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի այն ո­րոշ­ման, ո­րով 1915-ի դէպ­քե­րը ո­րա­կուած են որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։ Կոչ ուղ­ղուած է, որ­պէս­զի թրքա­կան կողմն ալ 1915-ի դէպ­քե­րը ճանչ­նայ որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։ Ան­ցեալ տա­րի Թուր­քիա այս պատ­ճա­ռով մեր­ժած էր ԵՄ-ի տա­րե­կան տե­ղե­կա­գի­րը։ Այս տա­րի եւս կ՚ապ­րուի նոյ­նը։ Ար­դա­րեւ, ԵՄ-ի գծով նա­խա­րար Վոլ­քան Պոզ­քըր յայտ­նած էր, թէ Թուր­քիա տե­ղե­կա­գի­րը ետ պի­տի վե­րա­դարձ­նէ՝ նման ձե­ւով ըն­դու­նուե­լուն պա­րա­գա­յին։

Տե­ղա­կան մա­մու­լէն կարգ մը թեր­թեր կը գրեն, թէ Թուր­քիա այս տե­ղե­կա­գի­րը ետ կը վե­րա­դարձ­նէ ա­նոր խիստ ո­ճէն ա­ւե­լի՝ հայ­կա­կան հար­ցին կա­տա­րուած ակ­նար­կու­թեան պատ­ճա­ռա­բա­նու­թեամբ։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016