ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԹԱՂԵՐԸ ՅԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ որ­քան որ ալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ջան­քեր յա­ռաջ տա­րուին առ­կայ ճգնա­ժա­մը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար՝ ժո­ղո­վուր­դին կը շա­րու­նա­կէ միշտ բա­ժին վի­ճա­կիլ ա­հա­ւոր ող­բեր­գու­թիւ­նը։ Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն դար­ձեալ կ՚ապ­րուին լա­րուա­ծու­թիւն­ներ եւ ա­րիւ­նա­լի ծան­րակ­շիռ դէպ­քեր։ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Բե­րիոյ Թե­մի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ա­հա­բե­կիչ­նե­րը դար­ձեալ ռմբա­կո­ծած են Հա­լէ­պի հա­յաբ­նակ թա­ղա­մա­սե­րը։ Քա­ղա­քի շարք մը թա­ղա­մա­սե­րուն վրայ կա­տա­րուած ռմբա­կո­ծում­նե­րով խախ­տուած է հրա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը։ Այս ամ­բող­ջին մէջ հրթի­ռա­կո­ծու­թեան են­թար­կուած են հա­յաբ­նակ Նոր Գիւղ, Սիւ­լէյ­մա­նիէ եւ Սէյ­րա­ֆի թա­ղա­մա­սե­րը։

Պայ­թում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով կան զո­հեր եւ վի­րա­ւո­րեալ­ներ։ Վեր­ջին դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցած կամ տու­ժած հա­յե­րու մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ չկան։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016