ՈՒՈՐԼԻՔ ԶՐՈՒՑԵՑ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք տե­սակ­ցե­ցաւ Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը այս շրջա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քէն ներս կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն Պա­քուի եւ Ե­րե­ւա­նի մէջ ան մէկ­տե­ղուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեանց հետ։ Ըստ «Ար­մէնփ­րէս»ի, Կար­միր խա­չի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ ալ Պա­քուի մէջ տե­սակ­ցած է Ո­ւոր­լիք՝ քննար­կե­լով հա­կա­մար­տու­թեան հե­տե­ւան­քով ան­յայտ կոր­սուած­նե­րու հա­րա­զատ­նե­րէն կեն­սա­բա­նա­կան նմոյշ­ներ հա­ւա­քագ­րե­լու ծրա­գի­րը։

Ա­մե­րի­կա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տին կող­մէ փո­խան­ցուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով, կեն­սա­բա­նա­կան տուեալ­նե­րու փո­խա­նակ­ման ուղ­ղեալ ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է կող­մե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Հարկ է նշել, որ սոյն ծրագ­րի փորձ­նա­կան հանգ­րուա­նը յա­ջո­ղու­թեամբ եզ­րա­փա­կուած էր ան­ցեալ տա­րե­վեր­ջին։ Այս աշ­խա­տան­քի նպա­տակն է հնա­րա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծել՝ որ­պէս­զի ըն­տա­նիք­նե­րը կա­րե­նան պա­տաս­խան­ներ կամ յա­ւե­լեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ ու­նե­նալ ի­րենց հա­րա­զատ­նե­րու ճա­կա­տագ­րին շուրջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015