ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ ե­րէկ ստո­րագ­րուած հրա­մա­նագ­րի մը հի­ման վրայ՝ Եւ­րո­խոր­հուր­դի մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նա­կուե­ցաւ Պա­րոյր Յով­հան­նի­սեան։ Այս ա­ռա­քե­լու­թեան նստա­վա­յը կը գտնուի Սթրազ­պուր­կի մէջ։

Սոյն պաշ­տօ­նը նա­խա­պէս կը զբա­ղեց­նէր Ար­մէն Պա­պի­կեան։ 

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016