YÖK ԱՐԴԷՆ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նը (ՀԱՀ) տե­ղե­կա­ցուց, թէ ընդգր­կուած է Թուր­քիոյ կող­մէ ճանչ­ցուած հա­մալ­սա­րան­նե­րու ցան­կին մէջ։ ՀԱՀ-ի վկա­յա­կան­նե­րու հա­մար­ժէ­քու­թեան վե­րա­բե­րեալ ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կա­տուու­թիւ­նը ար­դէն հա­սա­նե­լի է Բարձ­րա­գոյն ուս­ման խոր­հուր­դի (YÖK) պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջին վրայ։

Հարկ է նշել, որ ար­դէն 25 տա­րիէ ի վեր կը գոր­ծէ ՀԱՀ-ը եւ իր պա­րա­գա­յին ա­ռար­կա­նե­րու գնա­հա­տա­կան­նե­րը կա­րե­լի է տե­ղա­փո­խել Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու այլ հա­մալ­սա­րան­ներ։ Այս հա­մալ­սա­րա­նը ա­ւար­տե­լէ վերջ օ­տար կամ սփիւռ­քա­հայ ու­սա­նող­նե­րը կրնան ի­րենց կրթու­թիւ­նը շա­րու­նա­կել այլ զա­նա­զան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ։

ՀԱՀ-ի մօտ կը դա­սա­ւան­դէ փոր­ձա­ռու, ար­հես­տա­վարժ ու մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րու հա­մա­պա­տաս­խան դա­սա­խօ­սա­կան կազմ մը, ո­րու գրե­թէ կէ­սը Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն է։ ՀԱՀ-ի ֆա­քիւլ­թէ­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի ԱՄՆ-ի կամ Եւ­րո­պա­յի լա­ւա­գոյն հա­մալ­սա­րան­նե­րուն հետ՝ պատ­կան ո­լորտ­նե­րուն շրջագ­ծով։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահն ու փոխ-նա­խա­գա­հը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այ­ցե­լած էին Իս­թան­պուլ, ուր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­ցած էին՝ մեր հա­մայն­քէն ա­շա­կերտ­նե­րու ըն­դուն­ման շուրջ։­ Այդ ժա­մա­նակ հիմ­նա­կան խո­չըն­դո­տը հա­մա­րուած էր ՀԱՀ-ի վկա­յա­կա­նին Թուր­քիոյ մէջ վա­ւե­րա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ խնդի­րը։ Այս վեր­ջին հա­ղոր­դում­նե­րով ար­դէն կը յստա­կա­նայ, որ նման խո­չըն­դոտ մը գո­յու­թիւն չու­նի եւ ա­նոնք, ո­րոնք կը նա­խընտ­րեն յա­ճա­խել ՀԱՀ՝ կա­րիք չու­նին մտա­հո­գուե­լու։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016