ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԷՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ

Պա­քուի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նոր­դուիլ ար­մա­տա­կան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով եւ իր սադ­րիչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ կը փոր­ձէ լա­րուա­ծու­թիւ­նը պա­հել բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ե­րէկ այս ա­ռու­մով ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նով հայ­կա­կան կող­մը մե­ղադ­րեց՝ խա­ղաղ բնա­կա­վայ­րե­րը գնդա­կո­ծե­լու մէջ եւ յայ­տա­րա­րեց, թէ այն տա­րածք­նե­րը, ո­րոնք ան­հա­սա­նե­լի են հրաձ­գա­յին զի­նա­տե­սակ­նե­րու հա­մար, պի­տի են­թար­կուին խո­շոր տրա­մա­չա­փի զի­նա­տե­սակ­նե­րու գնդա­կոծ­ման։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան այս կա­պակ­ցու­թեամբ հրա­պա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը։

«Հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան դիր­քո­րոշ­ման եւ շա­րու­նա­կե­լով ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու շփման գծի ամ­բողջ եր­կայն­քով հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րը՝ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մը այ­սօր հան­դէս ե­կած է հեր­թա­կան ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեամբ», ը­սուած է Ար­ցա­խի Ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թեան հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ։

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ի­րա­զե­կած է, որ հայ­կա­կան կող­մը եր­բեք հան­դէս չի գար հրա­դա­դա­րի պահ­պան­ման դրու­թեան խախտ­ման նա­խա­յար­ձա­կի դե­րին մէջ։ Այս ուղ­ղու­թեամբ հա­մո­զուե­լու հա­մար ղա­րա­բա­ղեան կող­մը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ տեղ­ւոյն վրայ կա­տա­րել դի­տար­կում ու պար­զել բուն ճշմար­տու­թիւ­նը։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը անդ­րա­դարձ կա­տա­րած է նաեւ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի՝ հայ­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րու եւ ռազ­մա­կան կա­ռոյց­նե­րու վրայ խո­շոր զի­նա­տե­սակ­նե­րով կրակ բա­նա­լու վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թեան։ Այս­պէս, Ար­ցա­խի զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թիւ­նը կը հա­ւաս­տիաց­նէ, թէ նման զար­գա­ցում­նե­րու պա­րա­գա­յին պա­տաս­խա­նը պի­տի ըլ­լայ ան­հա­մար­ժէք եւ յղի՝ ան­վե­րա­դարձ կո­րուստ­նե­րու։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ընդգ­ծած է նաեւ, թէ ա­ռաջ­նագ­ծին վրայ ստեղ­ծուած լա­րուա­ծու­թեան ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը պի­տի վի­ճա­կի Ատր­պէյ­ճա­նին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015