ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՆ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ծե­րա­կոյ­տի յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շեց վե­րա­կանգ­նել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը ա­մե­րի­կեան օ­ժան­դա­կու­թիւն ստա­ցող­նե­րու շար­քին։ Նոյն յանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շեց նաեւ ա­ւելց­նել Հա­յաս­տա­նին հա­մար յատ­կա­ցուող գու­մա­րը։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, մեկ­նա­բան­ներ  կը մատ­նան­շեն, թէ Ար­ցա­խի ի նպաստ ա­մե­րի­կեան օ­ժան­դա­կու­թեան շա­րու­նա­կուե­լուն վե­րա­բե­րեալ ո­րո­շու­մը կա­րե­ւոր քայլ մը կը հա­մարուի ԱՄՆ-Ար­ցախ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման տե­սան­կիւ­նէն։ 1998 թուա­կա­նէն ի վեր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցուած ա­մե­րի­կեան օգ­նու­թիւ­նը կա­րե­ւոր դեր կ՚ու­նե­նայ տեղ­ւոյն բնակ­չու­թեան մար­դա­սի­րա­կան խնդիր­նե­րը լու­ծե­լու, կա­րիք­նե­րը դի­մագ­րա­ւե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

ԱՄՆ-ի Ծե­րա­կոյ­տի յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը ա­ռա­ջար­կեց նաեւ տա­սը տո­կո­սով բարձ­րաց­նել Հա­յաս­տա­նի ի նպաստ ա­մե­րի­կեան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը՝ այս վեր­ջի­նը հասց­նե­լով 20 մի­լիոն տո­լա­րի։

Հա­յաս­տա­նի հա­մար կա­տա­րուած ա­մե­րի­կեան յատ­կա­ցում­նե­րուն մի­ջո­ցաւ տաս­նեակ հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը ստա­նան ար­տա­սահ­մա­նի մէջ ի­րենց ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու, հա­րիւ­րա­ւոր կա­նանց հա­մար կ՚ա­պա­հո­վուի քաղց­կե­ղի անվ­ճար վաղ ախ­տո­րո­շում եւ բու­ժում, Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ կը վնա­սա­զեր­ծուին հա­զա­րա­ւոր ա­կան­ներ, կը փրկուին ու կը բա­րե­լա­ւուին բազ­մա­թիւ մար­դոց կեան­քեր։

Միայն Ար­ցա­խի մէջ ԱՄՆ-ի պիւտ­ճէէն ստա­ցուած մի­ջոց­նե­րով եւ բա­րե­րար­նե­րու օգ­նու­թեամբ կա­րե­լի դար­ձած է վնա­սա­զեր­ծել ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր յի­սուն ա­կա­նա­պա­տուած դաշտ։ Հա­յաս­տա­նի մէջ տաս­նեակ գիւ­ղեր ա­պա­հո­վուած են ո­ռոգ­ման կամ խմե­լու ջու­րով, լու­սա­ւո­րուած են գա­ւա­ռա­կան շրջան­նե­րու քա­ղաք­ներ, գիւ­ղե­րու փո­ղոց­ներ եւ վարկ ստա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն տրուած է՝ մանր ար­տադ­րող­նե­րուն։

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ խորհր­դան­շա­կան կա­րե­ւոր դեր կը կա­տա­րէ։ Վե­րո­յի­շեալ­նե­րը կա­րե­ւոր քայ­լեր են թէ՛ Հա­յաս­տա­նի եւ թէ Ար­ցա­խի հետ ա­մե­րի­կեան կա­ռա­վա­րու­թեան կա­պե­րը ամ­րապն­դե­լու տե­սա­կէ­տէ։

Ա­մե­րի­կա­հայ հա­մայն­քը ներ­կա­յիս միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը փոր­ձէ ե­րաշ­խա­ւո­րել, որ­պէս­զի Սու­րիոյ փախս­տա­կան­նե­րուն հա­մար ԱՄՆ-ի կող­մէ յատ­կա­ցուող 195 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ օգ­նու­թեան մէկ մա­սը տրա­մադ­րուի Սու­րիա­յէն Հա­յաս­տան եւ այլ եր­կիր­ներ տե­ղա­փո­խուած հա­յոց հա­մար։ Ա­մե­րի­կա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րը ըն­թաց­քի մէջ են, որ­պէս­զի օ­ժան­դա­կու­թիւն ստա­նան այն բո­լոր հայ­ցե­րը, ո­րոնք Սու­րիա­յէն մեկ­նած են Հա­յաս­տան կամ այլ եր­կիր­ներ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015