ՖԵՐԻՏՈՒՆ ՍԻՆԻՐԼԻՕՂԼՈՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՊԱՔՈՒ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Պա­քու։ Եր­կօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ կու գան Ան­գա­րա­յի եւ Պա­քուի մի­ջեւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը։

Ինչ­պէս միշտ կը պա­տա­հի թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին՝ կ՚են­թադ­րուի, որ այս ան­գամ եւս օ­րա­կար­գի վրայ գայ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ Հարկ է նշել, որ Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու եր­կար տա­րի­ներ ե­ղած է Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան խորհր­դա­տուն, իբր այդ քա­ջա­տե­ղեակ է այս հար­ցին վե­րա­բե­րեալ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն։ Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ար­դէն հաս­տա­տած են, թէ ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախն­դի­րը կը շօ­շա­փուի Սի­նիր­լիօղ­լուի շփում­նե­րուն շրջագ­ծով, տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին այլ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու ծա­ւա­լուն ար­ժե­ւոր­ման զու­գա­հեռ։ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի ա­ռըն­թեր Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու Պա­քուի մէջ կը հիւ­րըն­կա­լուի նաեւ Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի եւ Վար­չա­պետ Ար­թուր Ռա­սի­զա­տէի կող­մէ։

Ըստ Ան­գա­րա­յի աղ­բիւր­նե­րուն, Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լուի այս պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ՝ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ կա­նո­նա­ւոր պար­բե­րու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցուած բարձր մա­կար­դա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ծի­րին։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015