ԵՌԱԿՈՂՄ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ե­ռա­կող­մա­նի շփում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րեք եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան տե­սակ­ցու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին նա­խա­տե­սուած է Թիֆ­լի­զի մէջ։

Պա­քուի աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը Թիֆ­լի­զի մէջ պի­տի քննար­կեն տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Դի­ւա­նա­գի­տա­կան աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ փո­խան­ցուած ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով, ե­ռա­կողմ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին ա­ռա­ջին հեր­թին պի­տի քննար­կուին տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան ու տնտե­սա­կան հա­մա­տես­քե­րը։

Հարկ է նշել, որ ե­ռա­կողմ այս ձե­ւա­չա­փին մէջ ա­ռա­ջին տե­սակ­ցու­թիւ­նը 2012 թուա­կա­նին տե­ղի ու­նե­ցած էր Թրապ­զո­նի մէջ։ Նա­խա­րար­նե­րու մա­կար­դա­կով երկ­րորդ տե­սա­կցու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պուած էր Պա­թու­մի, եր­րոր­դը՝ Կեն­ճէի մէջ։ Ան­ցեալ տա­րուան Դեկ­տեմ­բե­րին չոր­րորդ տե­սակ­ցու­թեան հաս­ցէն ե­ղած էր Կար­սը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015