ՄԱԿ-Ի 27-ՐԴ ՄՕՏԱԼՈՒՏ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) 27-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը պի­տի գու­մա­րուի 19-23 Նո­յեմ­բեր 2015 թուա­կա­նին, Ար­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պուէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ։ ՌԱԿ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան կող­մէ հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ նշուած է, թէ կու­սակ­ցու­թեան աշ­խար­հաս­փիւռ բո­լոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն կող­մէ ընտ­րուած պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը պի­տի մաս­նակ­ցին այս հա­մա­գու­մա­րին։ Ժո­ղո­վա­կան­նե­րը պի­տի ար­ժե­ւո­րեն Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­ցեալ շրջա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ու պի­տի քըն-նար­կեն ա­նոր յա­ռա­ջի­կայ ռազ­մա­վա­րու­թիւնն ու ու­ղե­գի­ծը։

ՌԱԿ-ի 27-րդ հա­մա­գու­մա­րին պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման հան­դի­սա­ւոր հանգրուա­նին ներ­կայ պի­տի գտնուին պե­տա­կան, կրօ­նա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ այլ բնա­գա­ւառ­նե­րէ յայտ­նի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Հնգօ­րեայ աշ­խա­տան­քի ըն­թաց­քին պի­տի ընտ­րուի նաեւ կու­սակ­ցու­թեան նոր վար­չու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015