ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ե­գիպ­տո­սի տնտե­սու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման» մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին։ Այս շրջագ­ծով Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան Գա­հի­րէի մէջ ըն­դու­նուե­ցաւ Ե­գիպ­տո­սի նա­խա­գահ Ապ­տիւլ Ֆէթ­թահ Էլ Սի­սիի կող­մէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, զրու­ցա­կից­նե­րը բարձր գնա­հա­տե­ցին հայ-ե­գիպ­տա­կան քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մա­կար­դա­կը եւ քննար­կե­ցին տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման ու զար­գաց­ման ուղ­ղեալ հար­ցե­րու լայն շրջա­նակ մը։ Եր­կուս­տեք նշուե­ցաւ, որ գո­յու­թիւն ու­նի տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մեծ նե­րուժ մը։ Միշտ տնտե­սա­կան կա­պե­րը աշ­խու­ժաց­նե­լու շրջագ­ծին մէջ կող­մե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին միջ­կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն աշ­խու­ժա­ցու­մը, տնտե­սա­կան հա­մա­ժո­ղով­նե­րուն կազ­մա­կեր­պու­մը, եր­կու եր­կիր­նե­րու գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րու կա­պե­րուն սեր­տա­ցու­մը։ 

Աբ­րա­հա­մեան եւ Սի­սի հե­ռան­կա­րա­յին հա­մա­րե­ցին գիւ­ղատն­տե­սու­թեան, ճար­տա­րա­րուես­տի, զբօ­սաշրջու­թեան եւ տնտե­սու­թեան այլ ճիւ­ղե­րէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գա­ցումն ու ամ­րապն­դու­մը։ Սի­սի բարձր գնա­հա­տեց Ե­գիպ­տո­սի հայ հա­մայն­քին դե­րը՝ երկ­րի զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Ան նշեց, որ ե­գիպ­տա­հայ հա­մայն­քը լաւ կա­մուրջ մըն է Գա­հի­րէի եւ Ե­րե­ւա­նի կա­պե­րու ընդ­լայն­ման ու խո­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։ 

Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան դի­տել տուաւ, որ Հա­յաս­տան մե­ծա­պէս կը կա­րե­ւո­րէ ա­րա­բա­կան եր­կիր­նե­րու հետ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մը։ «Այս ա­ռու­մով Ե­գիպ­տոս կը զբա­ղեց­նէ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տեղ մը, ո­րով­հե­տեւ հայ եւ ե­գիպ­տա­ցի ժո­ղո­վուրդ­նե­րու՝ վաղ ժա­մա­նակ­նե­րէ սկիզբ ա­ռած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ան­ցած են ժա­մա­նա­կի փոր­ձու­թե­նէն ու վե­րա­ծուած ա­մուր բա­րե­կա­մու­թեան», ը­սաւ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան եւ իր շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը յղեց իր մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վի բարձր մա­կար­դա­կով ի­րա­կա­նաց­ման կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ըստ Աբ­րա­հա­մեա­նի, հա­մա­ժո­ղո­վը ար­դիւ­նա­ւէտ հար­թակ մըն էր քննար­կե­լու հա­մար ինչ­պէս Ե­գիպ­տո­սի այն­պէս ալ հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թեան մէջ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը։ 

Աբ­րա­հա­մեան հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ 2015-ին նշուող տա­րե­լի­ցին եւ ը­սաւ, թէ յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք ո­գե­կոչ­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն հա­մար հայ­կա­կան կող­մը կ՚ակն­կա­լէ Ե­գիպ­տո­սէն բարձ­րաս­տի­ճան պա­տուի­րա­կու­թեան մը մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։ 

Զրու­ցա­կից­նե­րը անդ­րա­դար­ձան նաեւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րու, քննար­կե­ցին երկ­կող­մա­նի հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ այլ հար­ցեր։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015